ข่าวประชาสัมพันธ์ - happy-workplace.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตร นักวิชาการสร้างสุของค์กร ด้านการจัดการความรู้เพื่อสุขภาวะ รุ่นที่ 1

 Regis 4 10 59

 

         

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (Happy 8 Menu) ภายใต้การดำเนินงานของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

          ขอเชิญองค์กร/ หน่วยงาน/ สถานประกอบการ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ พิจารณาส่งบุคลากร/พนักงานที่เหมาะสม เข้ารับอบรมในหลักสูตรนักวิชาการสร้างสุของค์กร ด้านการจัดการความรู้เพื่อสุขภาวะ รุ่นที่ 1” ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2559 หรือ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนนำในการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร (Happy Workplace) และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร    

          สนใจส่งใบสมัครโดยตรงมาทาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 รับจำนวนจำกัด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ประสานงาน:      คุณสิทธิพร โทร 08-4139-8674

                                                             คุณกานต์พงศ์ โทร 08-2365-5599

                                                             คุณษมาพร โทร 08-0564-0081

 

อบรมหลักสูตร "นักวิชาการสร้างสุของค์กร รุ่นที่2"

 Regis 1 8 59

 

          โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (Happy 8 Menu) ภายใต้การดำเนินงานของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

          ขอเชิญองค์กร/ หน่วยงาน/ สถานประกอบการ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ พิจารณาส่งบุคลากร/พนักงานที่เหมาะสมเข้ารับอบรมในหลักสูตร “นักวิชาการสร้างสุของค์กร รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม และ 26-28 ตุลาคม 2559 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนนำในการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร (Happy Workplace) และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร                       

            สนใจส่งใบสมัครโดยตรงมาทาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 รับจำนวนจำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ประสานงาน: คุณสิทธิพร โทร 08-4139-8674, คุณษมาพร โทร 08-0564-0081, คุณกานต์พงศ์ 08-2365-5599

 

1 bodyjpg Page1  2 heartjpg Page1  3 Relaxjpg Page1  4 Souljpg Page1 
 5 brainjpg Page1  6 moneyjpg Page1  7 familyjpg Page1  8 societyjpg Page1

 

 16 5 2559 20 07 20

อบรมหลักสูตร “นักวิชาการสร้างสุของค์กร รุ่นที่ 1”

Regis16 5

 

          โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (Happy 8 Menu) ภายใต้การดำเนินงานของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

          ขอเชิญองค์กร/ หน่วยงาน/ สถานประกอบการ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ พิจารณาส่งบุคลากร/พนักงานที่เหมาะสมเข้ารับอบรมในหลักสูตร “นักวิชาการสร้างสุของค์กร รุ่นที่ 1” ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน และ 27-29 กรกฎาคม 2559 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนนำในการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร (Happy Workplace) และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร                       

            สนใจส่งใบสมัครโดยตรงมาทาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 รับจำนวนจำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ประสานงาน: คุณสิทธิพร โทร 08-4139-8674 คุณษมาพร โทร 08-0564-0081

 

16 5 2559 20 07 20

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร (Happy Workplace)

Regis 9 6 59

 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (Happy 8 Menu) ภายใต้การดำเนินงานของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ขอเชิญองค์กร/ หน่วยงาน/ สถานประกอบการ ที่สนใจพิจารณาส่งบุคลากร/พนักงาน เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร (Happy Workplace) ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559  ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี  กรุงเทพฯ  ผู้สนใจส่งใบสมัครโดยตรงมาทาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 รับจำนวนจำกัด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ประสานงาน: คุณสิทธิพร โทร 08-4139-8674 และคุณษมาพร โทร 08-0564-0081

 

16 5 2559 20 07 20