ประกาศผลการตัดสินผลงานการประกวดกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร (Happy Workplace) - happy-workplace.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการตัดสินผลงานการประกวดกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร (Happy Workplace)

Banner prize

ประกาศผลการตัดสินผลงานการประกวดกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร (Happy Workplace)

            ตามที่โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (Happy 8 Menu) ภายใต้การดำเนินงานของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เชิญชวนองค์กรที่มีความสนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ/กิจกรรมสร้างสุขในองค์กร และเรื่องเล่ากิจกรรมสร้างสุขในองค์กร หมดเขตส่งผลงานวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 และกำหนดประกาศผลวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นั้น

            โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (Happy 8 Menu) ได้พิจารณาตัดสินเสร็จเรียบร้อยและขอประกาศผลการตัดสินการประกวด ดังนี้

1. กิจกรรม “เรื่องเล่ากิจกรรมสร้างสุขในองค์กร”

            รางวัลชนะเลิศ      ได้รับโล่รางวัล

                        ได้แก่      ทพญ.สุรีรัตน์ สูงสว่าง    หน่วยงาน โรงพยาบาลน่าน

            รางวัลที่สอง         ได้รับโล่รางวัล

                        ได้แก่      นางสาวจิรวดี อิ่มสกุล   หน่วยงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

            รางวัลที่สาม         ได้รับโล่รางวัล

                        ได้แก่      นายภูวพัฒ   จันทร์มี                      หน่วยงาน บริษัท เค.เค.บี.บ้านโป่ง จำกัด

            รางวัลที่ชมเชย      ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

                        ได้แก่      นายอดิศพงษ์ อุไรกุล                       หน่วยงาน บริษัท พาเนล พลัส จำกัด

                                    นายกฤตษกร จำปาทอง                   หน่วยงาน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2. กิจกรรม ประกวดโครงการ/กิจกรรมสร้างสุขในองค์กร”

            รางวัลชนะเลิศ      ได้รับโล่รางวัล

                        ได้แก่      นางสาวสุณิสา รองรัตน์                    หน่วยงาน บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด

            รางวัลที่สอง         ได้รับโล่รางวัล

                        ได้แก่      นายกฤตษกร จำปาทอง                   หน่วยงาน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

            รางวัลที่สาม         ได้รับโล่รางวัล

                        ได้แก่      นางสาวปิยะพร หวังรุ่งทรัพย์            หน่วยงาน สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

            จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน สำหรับองค์กรที่ได้รับรางวัลดังกล่าวข้างต้น โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (Happy 8 Menu) ขอเชิญเข้ารับรางวัลในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ต

                                                                                                            ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560