ภาครัฐและเอกชนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข - happy-workplace.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาครัฐและเอกชนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข


      ภาครัฐและเอกชนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานสร้างสุขในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนงานสร้างองค์กรสุขภาวะหรือองค์กรแห่งความสุข    
      โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสร้างสุขในองค์กร (Happy Workplace) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน 52 คน จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวน 25 แห่ง
       กิจกรรมในงานประกอบด้วยการเติมเต็มองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข อาทิ ข้อมูลสถานการณ์ในการขับเคลื่อนงานสร้างสุขในองค์กร เทคนิคการเล่าเรื่องสร้างสุข และการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการสร้างความสุขของแต่ละองค์กรผ่านกิจกรรมสร้างสุขทั้ง 8 มิติ ประกอบด้วย Happy Body (สุขภาพดี) Happy Heart (น้ำใจงาม) Happy Soul (การมีคุณธรรม) Happy Relax (การผ่อนคลาย) Happy Brain (หาความรู้) Happy Money (ใช้เงินเป็น) Happy Family (ครอบครัวที่ดี) และ Happy Society (สังคมดี) ซึ่งผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน กลยุทธ์ต่างๆ ที่เลือกใช้ รวมถึงผลลัพธ์ ปัจจัยเงื่อนไขที่ทำให้กิจกรรมที่ดำเนินการในหน่วยงานประสบความสำเร็จ และให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินกิจกรรมสร้างสุขในอนาคต โดยข้อมูลจากเวทีแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ ทางโครงการฯ จะนำไปพัฒนาเป็นองค์ความรู้ทางวิชาการ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขต่อไป