Happy Workplace Forum 2015 ครั้งที่ 7 - happy-workplace.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

Happy Workplace Forum 2015 ครั้งที่ 7

 

          ศูนย์ Happy WorkplaceCenter สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กำหนดจัดกิจกรรม Happy Workplace Forum 2015 ครั้งที่ 7 Creativity at Happy Workplace การออกแบบวิธีการพัฒนาเพื่อไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ภายในงานจะมีการนำเสนอ “นวัตกรรมสร้างสุข” จากองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการสร้างความสุขให้กับพนักงาน และเวทีเสวนา “การออกแบบองค์กรแห่งความสุข” จากองค์กรที่มีแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการทำ Happy Workplace มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้