ประกาศผลการประกวด"คลิปวิดีโอกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร (Happy Workplace)" - happy-workplace.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการประกวด"คลิปวิดีโอกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร (Happy Workplace)"

   
        ตามที่โครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนทางวิชาการแก่ภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาะ (Happy 8 Menu) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. ได้จัดประกวด "คลิปวิดีโอกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร (Happy Workplace)" เพื่อส่งเสริมให้องค์กรเห็นคุณค่าและเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร หรือองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยใช้คลิปวิดีโอเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสื่อสารแนวปฏิบัติที่ดีจากองค์กรหนึ่งไปสู่อีกหลายๆ องค์กร โดยหมดเขตส่งผลงานเข้าประกวดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556  ผลการตัดสินการประกวด มีดังนี้

        รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชลธิชา  อรรถสิทธิ์   บริษัท ริกิ การ์เม้นท์ จำกัด

        รางวัลรองชนะเลิศ  ได้แก่  คุณวิไลวรรณ  ตรงจิต  บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด

        รางวัลชมเชย  2 รางวัล ได้แก่ (1) คุณชนิกานต์  กลิ่นสุนทร  บริษัท พีพีที ฟีนอล จำกัด  และ (2) แผนกเวชระเบียน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

        สำหรับผู้ได้รับรางวัลตามรายชื่อข้างต้น ทางโครงการฯ จะติดต่อกลับไปทุกท่านเพื่อเรียนเชิญรับรางวัลในพิธีมอบรางวัลภายในห้องย่อย "การประยุกต์ใช้และกรณีศึกษาของ Happy 8 Menu" ในงาน Happy Workplace Forum 3.1 ในวันที่ 26 มีนาคม 2556 เวลา 14.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม Meeting 2  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ต่อไป ผลงานทุกชิ้นทั้งที่ได้รับ หรือไม่ได้รับรางวัล ทางโครงการฯ จะนำเสนอเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของทางโครงการฯ ต่อไป

                                                                                                         ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556

                                                                   โครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนทางวิชาการแก่ภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ