ประกาศผลการประกวด"เรื่องเล่าจากการดำเนินกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร (Happy Workplace)" - happy-workplace.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการประกวด"เรื่องเล่าจากการดำเนินกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร (Happy Workplace)"

         
        ตามที่โครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนทางวิชาการแก่ภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาะ (Happy 8 Menu) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. ได้จัดประกวด "เรื่องเล่าจากการดำเนินกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร (Happy Workplace)" เพื่อส่งเสริมให้องค์กรเห็นคุณค่าและเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร หรือองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยใช้เรื่องเล่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสื่อสารแนวปฏิบัติที่ดีจากองค์กรหนึ่งไปสู่อีกหลายๆ องค์กร โดยหมดเขตส่งผลงานเข้าประกวดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556  ผลการตัดสินการประกวด มีดังนี้

        รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  คุณวันชัย  สุวรรณมณี   บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด

        รางวัลรองชนะเลิศ  ได้แก่  คุณธนกร  เย็นคงคากุล    บริษัท กรุงไทยกฏหมาย จำกัด

        รางวัลชมเชย  ได้แก่  คุณสหรัถ  กีรติวุฒิกุล   บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

        สำหรับผู้ได้รับรางวัลตามรายชื่อข้างต้น ทางโครงการฯ จะติดต่อกลับไปทุกท่านเพื่อเรียนเชิญรับรางวัลในพิธีมอบรางวัลภายในห้องย่อย "การประยุกต์ใช้และกรณีศึกษาของ Happy 8 Menu" ในงาน Happy Workplace Forum 3.1 ในวันที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องประชุม Meeting 3  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ต่อไป ผลงานทุกชิ้นทั้งที่ได้รับ หรือไม่ได้รับรางวัล ทางโครงการฯ จะนำเสนอเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของทางโครงการฯ ต่อไป

                                                                                                         ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556

                                                                           โครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนทางวิชาการแก่ภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ