โครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนทางวิชาการแก่ภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ (Happy 8 Menu) - happy-workplace.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนทางวิชาการแก่ภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ (Happy 8 Menu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ด้วยทางโครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนทางวิชาการแก่ภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ หรือ Happy 8 Menu ได้กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ ในการขับเคลื่อนการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ในวันที่ วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ (ราชเทวี) [ดาวน์โหลดรายละเอียดกำหนดการ]
                 จึงใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรจากองค์กร สถานประการ ที่สนใจการดำเนินงานสร้างองค์กรแห่งความสุข เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ บทเรียนการทำงานสร้างองค์กรแห่งความสุข โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการประชุม ทางโครงการรับสมัครองค์กรละ 2 คน ทั้งนี้ขอความกรุณาส่งใบตอบรับมาล่วงหน้า [ดาวน์โหลดใบตอบรับ] ภายในวันที่ 30 เมษายน 2556 นี้ (รับจำนวนจำกัด สมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน) ทางโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากท่าน