นักสร้างสุขภาวะองค์กร เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพ เพิ่มทักษะการทำงาน - happy-workplace.com

ข่าวโครงการ

นักสร้างสุขภาวะองค์กร เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพ เพิ่มทักษะการทำงาน

          นักสร้างสุขภาวะองค์กร เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักสร้างสุข รุ่น 2 เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน Happy Workplace ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ พร้อมขยายเครือข่ายนักสร้างสุขเพื่อขับเคลื่อนงานในพื้นที่

 

    

    

 

     สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (Happy 8 Menu) โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักสร้างสุข รุ่น 2 ให้กับนักสร้างสุขภาวะองค์กร จำนวน 79 คน จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 46 องค์กร ในระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม ณ โรงแรม เดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท ศาลายา จ.นครปฐม เพื่อพัฒนานักสร้างสุขให้บริหารจัดการงาน Happy Workplace ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมขยายเครือข่ายนักสร้างสุขให้มีการขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน

 

    

 

     หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักสร้างสุข เป็นหลักสูตรที่เพิ่มเติมทักษะในการทำงาน Happy Workplace ในสถานประกอบการให้กับนักสร้างสุขภาวะองค์กร โดยเนื้อหาในหลักสูตรครอบคลุมกระบวนการทำงาน ที่ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้หรือข้อมูลจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์จริงในการทำงาน Happy Workplace ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรตัวเอง อาทิ เทคนิคในการเขียนโครงการสำหรับงานสร้างสุของค์กร เทคนิคการจัดกิจกรรมสันทนาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการทำ Happy Workplace ฯลฯ นอกจากนี้ในงานยังมีการสร้างเครือข่ายคนทำงานสร้างสุขระหว่างองค์กร เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนแนวคิด Happy Workplace ให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในองค์กรของตน และขยายเครือข่ายไปสู่องค์กรข้างเคียงเพื่อสร้างความสุขให้กับพนักงานในองค์กรเหล่านั้นต่อไป