Happy Workplace Forum ภาคเหนือครั้งที่ 2 - happy-workplace.com

ข่าวโครงการ

Happy Workplace Forum ภาคเหนือครั้งที่ 2

“Check In ความสุข” สานงานเสริมพลังสร้างความสุข Happy Workplace

                                                                             สิทธิพร กล้าแข็ง

          นับเป็นความสำเร็จอีกขั้น สำหรับการขับเคลื่อนงาน Happy Workplace ของภาคเห1นือ ดำเนินการโดยสมาคมเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะร่วมกับสถาบันศึกษาในพื้นที่ภาค เหนือประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยพะเยามหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาน่าน และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรและ พนักงานทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยแนวคิด Happy Workplaceตลอดระยะเวลา 2 ที่ผ่านมา มีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมและพัฒนาเป็นองค์กรต้นแบบด้านการ สร้างสุขให้พนักงาน ตามกระบวนการ Happy 8 Menu รวมทั้งมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสุขหลายเรื่อง(www.hoa- happy8.com)ที่เป็นประโยชน์ในการสร้างองค์กรสุขภาวะ 
 
 

          ดังนั้นเพื่อสรุปผลงานการดำเนินพร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัยของภาคีเครือข่ายภาควิชาการทั้ง 8 แห่งทั่วภาคเหนือทางโครงการฯจึงได้จัดงาน Happy Workplace Forum ภาคเหนือครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “Check In ความสุข” สานงานเสริมพลังสร้างความสุข Happy Workplace เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิวมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกันในระยะต่อไป ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนงานเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะแพร่หลายในวงกว้างมากขึ้น รวมทั้งศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ เครื่องมือ และการออกแบบนวัตกรรมทางสังคมที่จะส่งเสริมการสร้างองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน