นักสร้างสุขภาวะฯ เรียนรู้การผลิตสื่อ หวังผลิตสื่อใช้เองในองค์กร - happy-workplace.com

ข่าวโครงการ

 

นักสร้างสุขภาวะฯ เรียนรู้การผลิตสื่อ หวังผลิตสื่อใช้เองในองค์กร

โดย สุภัทรา บัวเพิ่ม

         news 6 10 58 1

นักสร้างสุขภาวะองค์กร ร่วมเรียนรู้เทคนิควิธีในการผลิตสื่อสร้างสรรค์กับวิทยากรมืออาชีพ เพื่อนำไปออกแบบสื่อสร้างสุขในองค์กรต่อไป


โครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ
ในอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Happy Design for Happy Designer” ให้กับนักสร้างสุขภาวะองค์กรในเครือข่ายสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย และองค์กรภาคีที่สนใจ ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์โซด์ จ.นนทบุรี เพื่อพัฒนานักสร้างสุขให้สามารถผลิตสื่อสร้างสรรค์อย่างง่าย ๆ ไว้ใช้ในองค์กรตนเอง

เนื้อหาของหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 1. ช่วงเรียนรู้แนวคิดทฤษฎีในการผลิตสื่อ ที่ประกอบไปด้วย การหาประเด็นในการนำเสนอ เทคนิคในการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ เทคนิคในการถ่ายภาพ ฯลฯ และ 2. ช่วงลงมือปฏิบัติ โดยผู้เข้าร่วมอบรมนำแนวคิดเทคนิคที่ได้มาออกแบบสื่อสร้างสุขที่ประกอบไปด้วย มิวสิควิดีโอแห่งความสุข และคลิปนำเสนอคนแห่งความสุข ในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทักษะและแนวคิดจากวิทยากรระดับมืออาชีพของเมืองไทย คือ ประสาน อิงคะนันท์ อุมาพร ตันติยากร น.สพ.สมศักดิ์ สมจิตร (หมอรุทร์) และทีมงาน ผู้เคยทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังรายการกบนอกกะลา และรายการคนค้นคน

 

 

news 6 10 58 2 news 6 10 58 3
    นอกจากผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้แนวคิดทฤษฎีดังกล่าวที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในองค์กรต่อไปแล้ว ผลงานที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ยังเป็นสื่อสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ให้กับองค์กรอื่น ๆ ที่ดำเนินกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร (Happy Workplace) ต่อไปอีกด้วย ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูผลงานจากการอบรมได้ที่

 

มิวสิควิดีโอแห่งความสุ

 

 

 
 

คลิปนำเสนอคนแห่งความสุข