บทความ - happy-workplace.com

บทความ

โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่ “โรงพยาบาลสร้างสุข”

โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่

“โรงพยาบาลสร้างสุข”

 

 0

               เมื่อพูดถึงโรงพยาบาลหลายคนคงนึกถึงว่า ต้องเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุถึงจะเข้าไปโรงพยาบาล สำหรับครั้งนี้จะพูดถึงเรื่องราวของโรงพยาบาลโดยไม่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย แต่เกี่ยวข้องกับความสุขของคนทำงานในโรงพยาบาล เพราะโดยปกติเราจะพบว่าบุคลากรทางการแพทย์มักจะประสบปัญหาความเครียดในการทำงาน ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพและพฤติกรรมโดยรวม

อ่านเพิ่มเติม...

Happy Brain: การทำงานให้มีความสุขด้วยความใฝ่รู้

book4 lesson3    

 

 โดย ศราวุธ ทาคำ

ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี  ล้วนส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

Happy Heart: ส่งเสริมบรรยากาศการทำางาน ด้วยวัฒนธรรมองค์กรแห่งการให้

book4 lesson2    

 

 โดย ลักษมี มีแก้ว

การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมในทศวรรษ 21 ที่มีความรวดเร็วแบบก้าวกระโดด สังคมกำลังมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

Happy Soul: การพัฒนาบุคลากรให้สุขจากภายใน

book4 lesson1    

 

 โดย ฉัตรลัดดา เลิศจิตรการุณ

การพัฒนาบุคลากร และองค์กรให้มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ และสร้างมาตรฐานการทำงานขององค์กร

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

การออกแบบการฝึกอบรมในการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ

book3 lesson5    

 

 โดย ศรัล ขุนวิทยา

        ลลิดา มาไพศาลทรัพย์

การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร เป็นงานต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายในองค์กร

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...