บทความ - happy-workplace.com

บทความ

เครือข่ายองค์กรสุขภาวะ

book3 lesson4

    

 

 โดย ภัทรียา กิจเจริญ

        ศราวุธ ทาคำ

ปัจจุบันกระแสการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง และ “เครือข่าย” มีความสำคัญเนื่องจากงานพัฒนาสังคม  หรืองานที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมเป็นงานที่ต้องทำกับผู้คนจำนวนมาก   

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานองค์กรสุขภาวะ

book3 lesson3

    

 

 โดย ธัญลักษ์ รุจิภักดิ์

        ฉัตรลดา เลิศจิตรการุณ

การเปลี่ยนแปลงขององค์กรยุคใหม่สู่องค์กรแห่งความสุขอยู่ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมใหม่ในทศวรรษที่    21 ที่เป็นแรงผลักให้องค์กรต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารจัดการ

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

การพัฒนานโยบายสร้างสุของค์กร

book3 lesson2 ed

    

 

 โดย ศิวะพร ภู่พันธ์

        สิทธิพร กล้าแข็ง

การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนทำงาน  เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งสำหรับการยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศ    และ การพัฒนาไปสู่สังคมคุณภาพ ในปัจจุบันประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์สร้างสรรปันสุข : ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการสร้างความสุขในองค์กร

book2 lesson5

    

 

ศูนย์สร้างสรรปันสุข : ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการสร้างความสุขในองค์กร

 โดย ฉัตรลัดดา เลิศจิตรการุณ

 

อ่านเพิ่มเติม...