บทความ - happy-workplace.com

บทความ

ย่างก้าวสู่การเป็น “องค์กรแห่งความสุข”

    

 

ย่างก้าวสู่การเป็น “องค์กรแห่งความสุข”
บทเรียนการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ

จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
โดย ลลิดา มาไพศาลทรัพย

อ่านเพิ่มเติม...

“สื่อ” สาน “สุข” สานแนวคิดองค์กรสุขภาวะสู่ภาคีเครือข่าย

    

 

“สื่อ” สาน “สุข”

สานแนวคิดองค์กรสุขภาวะสู่ภาคีเครือข่าย

โดย ฉัตรลัดดา เลิศจิตรการุณ

อ่านเพิ่มเติม...

7 Cs ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเชิงพื้นที่

   การทำงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเชิงพื้นที่ (area based) ในที่นี้หมายถึง การที่แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน (ปัจจุบันได้จัดตั้งเป็น ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace) ภายใต้สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนเชิงนโยบายส่งเสริมการสร้างองค์กรสุขภาวะในระดับจังหวัด ผ่านกลไกการบูรณาการร่วมกันระหว่างสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>