บทความ - happy-workplace.com

บทความ

การริเริ่มงาน Happy Workplace หรือองค์กรแห่งความสุข

   ปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับกระแสวิกฤติและความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการเมือง และสังคมซึ่งมีความผันแปรอย่างรวดเร็วทั้งในระดับประเทศและระดับโลก และมีผลกระทบเชื่อมโยงถึงกัน มีผลต่อความมั่นคงของทุกองค์กร ด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้บริหารองค์กรส่วนใหญ่ต่างพยายามหาวิธีการต่างๆ ที่จะทำให้องค์กรก้าวข้ามวิกฤติ และแสวงหาการพัฒนาที่นำไปสู่องค์กรที่ประสบความสำเร็จ อยู่รอด และเติบโตอย่างมั่นคง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

Facebook : เครือข่ายทางสังคมออนไลน์กับการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร

  คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเราทุกคนกำลังหายใจเข้าออกอยู่ในยุคของสังคมฐานความรู้ การดำเนินกิจกรรมในทุกภาคส่วนล้วนใช้ความรู้เป็นตัวขับเคลื่อนทั้งสิ้น ในอดีตความรู้ส่วนใหญ่เปรียบเสมือน ทรัพย์สินที่มีการจดสิทธิบัตรหรืออยู่ในหนังสือที่ต้องหาซื้อมาอ่าน ความเชี่ยวชาญต่างๆต้องอาศัยการจ้างที่ปรึกษาในสาขานั้นๆ แต่ถ้าหากศึกษาและจับตาดูแนวโน้มในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้จะพบ ถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

ภาคธุรกิจกับการจัดสวัสดิการครอบครัว

   สถาบันครอบครัว ถือเป็นสถาบันทางธรรมชาติของมนุษย์ที่สำคัญที่สุดในการสร้าง ขัดเกลาและหล่อหลอมความเป็นมนุษย์ให้เติบโต มีสุขภาวะ มีพฤติกรรมและบุคลิกภาพให้ตรงตามคุณลักษณะทพึงประสงค์ของสังคมนั้น ซึ่งสังคมในปัจจุบันนี้เป็นสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงภายใต้ระบบทุนนิยม ที่สมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในวัยแรงงานต้องเข้าสู่ระบบของการทำงานเพื่อหารายได้ในการหล่อเลี้ยงตนเองและสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในวัยพึ่งพิง

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>