ภาคธุรกิจกับการจัดสวัสดิการครอบครัว - happy-workplace.com

บทความ

   สถาบันครอบครัว ถือเป็นสถาบันทางธรรมชาติของมนุษย์ที่สำคัญที่สุดในการสร้าง ขัดเกลาและหล่อหลอมความเป็นมนุษย์ให้เติบโต มีสุขภาวะ มีพฤติกรรมและบุคลิกภาพให้ตรงตามคุณลักษณะทพึงประสงค์ของสังคมนั้น ซึ่งสังคมในปัจจุบันนี้เป็นสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงภายใต้ระบบทุนนิยม ที่สมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในวัยแรงงานต้องเข้าสู่ระบบของการทำงานเพื่อหารายได้ในการหล่อเลี้ยงตนเองและสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในวัยพึ่งพิง

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>