จิตแจ่มใส กายใจเบิกบาน กับ Morning Exercise - happy-workplace.com

บทความ

จิตแจ่มใส กายใจเบิกบาน กับ Morning Exercise

                                                                                      สิทธิพร กล้าแข็ง

1          ปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีการสื่อสารช่วยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมสะดวกสบายมากขึ้น ช่องว่างในการสื่อสารระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารมีขนาดเล็กลง ทำให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่าย ด้วยการพัฒนารูปแบบของเทคโนโลยีที่พกติดตัวผู้ใช้อยู่ตลอดเวลาอย่างสมาร์ทโฟน (Smartphone) และแอปพลิเคชั่น (Application1) บน สมาร์ทโฟน ทำให้ผู้ใช้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารมากกว่าการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ด้วย “การสนทนาผ่านข้อความ” (Chat) บนแอปพลิเคชั่นที่ถูกพัฒนาขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โปรแกรมไลน์ (LINE) เป็นช่องทางในการสื่อสารที่สำคัญของสังคมปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้เอง เราจะเห็นว่าในเครื่องสมาร์ทโฟน (Smartphone) ของแต่ละคนจะมีกลุ่มไลน์ ในเรื่องต่าง ๆ มากมาย ผู้เขียนเองก็มีกลุ่มไลน์ เกือบร้อยกลุ่ม ส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับงานองค์กรสุขภาวะ ภารกิจในตอนเช้าหลังตื่นนอน คือ อ่านไลน์ของกลุ่มต่าง ๆ ทุกเช้าเพื่อดูความเคลื่อนไหวหรือข่าวสารต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่ม ข้อมูลจากไลน์ถือว่าเป็นส่วนสำคัญเช่นกันในการช่วยส่งเสริมกิจกรรมสร้างสุขขององค์กรต่าง ๆ เพราะภาพกิจกรรมที่สมาชิกแต่ละองค์กรดำเนินการ แล้วแบ่งปันเป็นสื่อสังคมออนไลน์ มีส่วนช่วยกระตุ้นและเกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ จะขอยกตัวอย่างกิจกรรมสร้างสุขขององค์กรแห่งหนึ่ง ซึ่งทีมนักสร้างสุขได้มีการส่งภาพการทำกิจกรรมสร้างสุขของพนักงานในทุกเช้า องค์กรที่ว่านี้คือ บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

          หลายท่านคงอยากทราบว่าองค์กรนี้ทำอะไร อยู่ที่ไหน เพื่อให้ได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น จะขอแนะนำข้อมูลขององค์กรพอสังเขป....

         บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ดำเนินธุรกิจผลิตแหนบรถยนต์แห่งแรกของประเทศไทย ปัจจุบันธุรกิจของบริษัทได้พัฒนามาสู่การผลิตและจำหน่ายพาหนะและอุปกรณ์เพื่อการขนส่ง ภายใต้แบรนด์ “สามมิตร” โดยในปัจจุบันมีทั้งหมด 5 โรงงาน คือ โรงงาน SMM.5 /SMT/SMS (ตั้งอยู่ในเขตกระทุ่มแบน) และที่ SMM TECH (นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์) ผลิตภัณฑ์ขององค์กรแห่งนี้คือ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และผลิตรถพ่วง รถดัมพ์ รถพิเศษต่าง ๆ ทุกประเภท มีบุคลากรประมาณ 2,000 คน

2

บริษัท สามมิตรมอเตอร์ฯ เอง ได้เริ่มเข้าร่วมการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เนื่องจากทางผู้บริหารระดับสูง คุณยงยุทธ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณสุริยา โพธิ์ศิริสุข    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณอนันต์ เปี่ยมมนัสธรรม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาทุนมนุษย์และองค์การ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีคุณค่ายิ่งขององค์กรแห่งนี้ โดยมีคำถามสำคัญที่จะนำมาขับเคลื่อนโครงการนี้ คือ “จะทำอย่างไรให้บุคลากรในองค์กรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น?” หลังจากที่ได้มีโอกาสไปรับทราบเรื่องราวของ Happy Workplace จึงได้นำแนวคิดดังกล่าวมาใช้เป็นนโยบายหลักของบริษัทฯ ในการจะมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข โดยมีความคาดหวังให้บุคลากรมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้ครบทั้ง 8 มิติ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความผูกพันที่ดีต่อองค์กร

การขับเคลื่อนโครงการ “สามมิตร สร้างสุข สร้างสังคมสันติสุข” ในองค์กรนั้น คณะทำงานนักสร้างสุขเองได้ทำโครงการต่าง ๆ หลายโครงการ โดยมีเป้าหมายคือการสร้างความสุขให้พนักงานได้ครบทุกมิติ ในการขับเคลื่อนโครงการ “สามมิตร สร้างสุข สร้างสังคมสันติสุข” บริษัทสามมิตรมอเตอร์ฯ ได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากทางมหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในเรื่องการให้ความรู้ และคำแนะนำในเรื่องการสร้างองค์กรแห่งความสุขมาโดยตลอด

สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลายนั้น ผู้เขียนเองสนใจกิจกรรมการออกกำลังกายยามเช้า เนื่องจากได้ติดตามผลการทำกิจกรรมจากไลน์กลุ่มเกือบทุกวัน และเมื่อได้พูดคุยกับคณะทำงานสร้างสุขของบริษัท สามมิตร ฯ
จึงทราบว่า กิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นในตอนเช้านั้นชื่อว่า กิจกรรม
Morning Exercise

3

เมื่อถามรายละเอียดถึงที่มาของการทำกิจกรรม ก็ทราบว่า เป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมที่ทีมงานสร้างสุขในองค์กรของบริษัทออกแบบขึ้น ก่อนที่จะทำกิจกรรมนี้ได้มีการสำรวจความสุขของบุคลากรในองค์กรก่อน
ผลสำรวจปรากฏว่ามีอยู่ 3 มิติที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน นั่นคือ ด้าน Happy Money ด้าน Happy Relax และด้าน Happy Body ซึ่งเป็นเรื่องของสุขภาพกาย สุขภาพใจ จึงได้ร่วมกันออกแบบกิจกรรมที่จะมาใช้ตอบโจทย์ในมิติของความสุขดังกล่าว วัตถุประสงค์หลักของการทำ Morning Exercise คือ

1) เพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงาน การทำงานเป็นทีม

2) เพื่อการชำระจิตใจด้วยการเจริญสติและแผ่เมตตา

3) เพื่อนำข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ขององค์กรไปประชาสัมพันธ์ในเวทีดังกล่าว

4) เพื่อให้บุคลากรตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง

5) เพื่อให้บุคลากรได้มีการผ่อนคลาย คือ Happy Relax และมีความพร้อมในการทำงาน

6) เพื่อให้บุคลากรเกิดความรัก ความสามัคคี และความผูกพันต่อองค์กร

สำหรับการทำกิจกรรม Morning Exercise ในช่วงแรกนั้น คณะทำงานสร้างสุขของบริษัทฯ เองมีความกังวลเรื่องการมีส่วนร่วม กลัวว่าพนักงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และประกอบด้วยคนหลากหลายช่วงวัยมาทำงานด้วยกันจะไม่ให้ความร่วมมือ มีความกังวลว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นจะเหมาะสมกับลักษณะนิสัยของบุคลากรหรือไม่ จากการพูดคุยกับคณะทำงานสร้างสุข ทำให้ทราบว่า ในช่วงแรกที่เริ่มดำเนินกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมประมาณ 60% ของทั้งหมด สาเหตุเป็นเพราะบางคนมองไม่เห็นถึงความสำคัญของกิจกรรม ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ บางคนก็ไม่มีความกล้าเมื่อต้องออกมาทำท่าแปลก ๆ ที่ไม่คุ้นเคย แต่เมื่อคณะทำงานได้ทำกิจกรรมไปได้ระยะหนึ่ง คนกลุ่มนี้เริ่มเข้ามาทำกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบันนี้มีคนเข้าร่วมถึง 90% ของทั้งหมด บางส่วนที่ยังไม่เข้าร่วมมีสาเหตุมาจากเรื่องปัญหาของสุขภาพ ทำให้ไม่พร้อมที่จะมาออกกำลังกาย

4

 

เมื่อถามถึงผลลัพธ์ของการทำกิจกรรม Morning Exercise ในปัจจุบัน คณะทำงานสร้างสุขเล่าอย่างภาคภูมิใจว่า ที่ผ่านมาการทำกิจกรรม Morning Exercise ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ บุคลากรมีความสุขทุกครั้งที่ได้มีกิจกรรมร่วมกันก่อนเริ่มทำงาน ความสัมพันธ์ของคนในองค์กรดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หลายคนมีฉายแววความเป็นผู้นำ มีจิตอาสากล้าที่จะทำสิ่งดี ๆ เพื่อคนอื่น และสิ่งอื่น

เรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมสร้างสุขที่อยากจะชี้ให้เห็นว่า หากเรามีความมุ่งมั่นสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข การลงมือปฏิบัติไม่ใช่เรื่องยาก กิจกรรมที่ได้นำเสนอไปนั้น เป็นกิจกรรมที่ทำได้ไม่ยาก ซึ่งองค์กรก็ไม่ได้ใช้งบประมาณมาดำเนินการแต่อย่างใด เพียงแต่บริหารจัดการเรื่องเวลาและเรื่องคนให้สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติอยู่ เท่านี้ก็สามารถสร้างสุขให้คนในองค์กรโดยไม่จำเป็นต้องมีงบสนับสนุน

5