เยี่ยมชมองค์กรสุขสงบ แบบไทยซัมมิท ฮาร์เนส - happy-workplace.com

บทความ

เยี่ยมชมองค์กรสุขสงบ แบบไทยซัมมิท ฮาร์เนส

สิทธิพร กล้าแข็ง

ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าการทำงานที่มุ่งเน้นผลประกอบการอาจทำให้องค์กรอยู่รอดได้ก็จริง เนื่องจากมีระบบประกันคุณภาพ มีมาตรฐานการทำงานรองรับ สิ่งเหล่านี้ทำให้พนักงานมีส่วนร่วมกับองค์กรในระดับหนึ่ง แต่สิ่งสำคัญนอกจากระบบแล้วต้องอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงเจตคติภายในของคนในองค์กรด้วย ซึ่งกระบวนการนี้จะทำให้คนในองค์กรมีความรู้สึกว่ามีความสุข เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีความหวงแหนรักองค์กร ความรู้สึกเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ ต้องเริ่มจากคนในองค์กรมีความสุขก่อน หรือควรเริ่มจากจิตใจของคนในองค์กรก่อนเป็นอันดับแรก กระบวนการพัฒนาคนยุคใหม่นั้นนอกจากจะพัฒนาทักษะความสามารถที่รอบด้านแล้วยังจะต้องพัฒนาปัญญาควบคู่ไปด้วย แล้วให้ตัวปัญญาเป็นตัวนำพาไปสู่การพัฒนากาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยการส่งเสริมให้มนุษย์รู้จักคุณค่าในตนเอง มีจิตสำนึกที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ผู้คนที่อยู่ในองค์กรหรือในสังคมอยู่ได้อย่างมีความสุข และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ตามที่คาดหวังไว้

1

ด้วยเหตุนี้เอง ในครั้งนี้จึงขอนำเสนอองค์กรสุขภาวะต้นแบบที่เน้นการส่งเสริมคุณค่าของคนในองค์กร รวมทั้งสร้างจิตสำนึกที่ดีด้วยการพัฒนาจากภายใน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของคนในองค์กรอย่างชัดเจน ซึ่งองค์กรที่ว่านี้คือ บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน เพราะเชื่อว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดขององค์กร ดังนั้น ก่อนที่จะสร้างชิ้นงานออกมาให้มีคุณภาพเพื่อส่งต่อไปยังลูกค้าจึงต้องเริ่มจากการสร้างคนในองค์กรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเสียก่อน ฉะนั้นองค์กรจะต้องสร้างความรักและความสุขให้บุคลากรได้รู้สึกถึงความไว้วางวางใจ และให้ความเชื่อมั่นว่า องค์กรแห่งนี้เป็นองค์กรที่เต็มไปด้วยความรักและความสุขอย่างแท้จริง


          บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาจิตใจพนักงาน และได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาบุคลากรไว้ทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความสุขของพนักงานในทุกระดับ ภายใต้การดำเนินงานโครงการเรื่ององค์กรสร้างสุขหรือ ที่รู้จักกันในชื่อ Happy Workplace ซึ่งนอกจากจะครอบคลุมสุขภาวะทางกาย ใจและสังคมแล้ว บริษัทฯ พยายามก้าวไปให้ถึงสุขภาวะทางจิตวิญญาณด้วย โดยเน้นเรื่องความเมตตา ความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ หรือที่เรียกว่าคุณค่าความดี เป็นการให้อภัย หัวใจสำคัญของแนวคิดนี้คือ ฝึกให้จิตเป็นสมาธิในทุกอิริยาบถ ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาจิตให้เห็นคุณค่าภายในตนเอง อันจะนำไปสู่คุณลักษณะที่สำคัญ เช่น ความเห็นอกเห็นใจ ความรับผิดชอบ ฯลฯ ยิ่งไปกว่านั้นการทำงานร่วมกันอย่างดีต้องอาศัยการฟังอย่างใส่ใจ และกัลยาณมิตรในการสนทนา ซึ่งก็ฝึกได้ง่ายโดยเชื่อมโยงกับสติ สุดท้ายก็คือการใช้สติ เป็นรากฐานในการใคร่ครวญจากภายในเพื่อให้เข้าถึงค่านิยมขององค์กร ตามแนวทาง Mindfulness In Organization (MIO)

สำหรับหลักการของ Mindfulness In Organization หรือ MIO เป็นการพัฒนาองค์กรแนวใหม่ ใช้คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา โดยมุ่งไปที่การพัฒนาจิตและวิธีการพัฒนาจิต ซึ่งเน้นที่ระดับองค์กรไม่ใช่ระดับปัจเจกบุคคล และเน้นให้เข้าไปอยู่ในวิถีการทำงานและระบบขององค์กรโดยไม่ต้องอิงกับศาสนาใดเป็นการเฉพาะ เพราะเชื่อว่า “สติ” เป็นเครื่องมือพัฒนาจิตที่สร้างความสุขและความสำเร็จอย่างยั่งยืน ส่วนสมาธิเป็นสภาวะที่จิตพักด้วยการทำให้จิตว่างจากความคิดทั้งปวง หากฝึกอย่างเป็นขั้นตอน จะทำให้ผู้ฝึกมีความสามารถในการพัฒนาความสงบของจิตใจได้โดยไม่ยาก สมาธิจึงช่วยลดความเครียด ความว้าวุ่นใจที่สะสมไว้ในจิตใต้สำนึก ช่วยเพิ่มคุณภาพงาน

2

         บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส ได้นำแนวทาง Mindfulness In Organization มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคนในองค์กร โดยมีจุดมุ่งหมายว่า พนักงานจะเกิดความตระหนักถึงคุณค่าภายในตัวเอง มีสมาธิและสติในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และในการดำเนินชีวิต เพราะเชื่อว่าการพัฒนาจิตจะเชื่อมโยงโดยตรงกับวิถีชีวิตการทำงานในองค์กร ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็อาจพิจารณาว่าบุคคลมีภาวะจิตที่ดี และเป็นผลโดยตรงจากการบูรณาการและเชื่อมโยงการพัฒนาจิตเข้ากับการทำงาน

นอกจากเน้นเรื่องของการพัฒนาจิตใจแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับ กิจกรรม Happy Family ที่ส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัวของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมอบรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และจัดให้มีห้องนมแม่สำหรับพนักงานหญิงที่มีลูกอ่อน เพื่อจะได้ใช้ห้องนี้ในการเก็บน้ำนมไว้ให้ลูกน้อยดื่ม และยังมีบริการส่งน้ำนมแม่แช่แข็งไปให้ลูกน้อยที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด จากกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลห้องนมแม่ต้นแบบของประเทศไทย

บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ดำเนินงานสร้างสุขอย่างน่าสนใจ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี สำหรับองค์กรใหม่ ๆ ที่สนใจทำกิจกรรมลักษณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน ซึ่งเข้าใจว่าเป็นเรื่องยากสำหรับหลาย ๆ องค์กร เพราะเป็นเรื่องของจิตใจ มีความละเอียดอ่อนสูง แต่ก็ใช่ว่าจะไม่สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ องค์กรตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ถือได้ว่าเป็นกรณีศึกษาที่ดีสำหรับหลายองค์กรที่สนใจมุ่งสร้างความสุขที่ยั่งยืน