ไลอ้อน องค์กรคนดี ที่บ่มเพาะคุณธรรม - happy-workplace.com

บทความ

ไลอ้อน องค์กรคนดี ที่บ่มเพาะคุณธรรม

                                      สิทธิพร กล้าแข็ง

          ในการพัฒนาองค์กรนั้น “คน” เป็นหัวใจสำคัญที่จะต้องพัฒนา เพราะคนคือหัวใจหลักในการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร ดังนั้น การพัฒนาคนให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ถือเป็นสิ่งจำเป็นในการนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้เอง หลายองค์กรในปัจจุบันจึงมุ่งสร้างให้เป็นองค์กรแห่งความสุข โดยมีกระบวนการในการพัฒนาคนหลากหลายรูปแบบ เช่น การส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งต่าง ๆ การเข้ารับการฝึกอบรม การประชุม การสัมมนา การให้ศึกษาต่อ การเชิญวิทยากรมาบรรยาย เป็นต้น หวังให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ เพื่อนำองค์ความรู้ต่าง ๆ มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร เพราะทราบกันดีว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้คงอยู่ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่มีการแข่งขันกันสูง อีกทั้งเป็นปัจจัยสำคัญที่นำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย และก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำได้อย่างประสบความสำเร็จ

2

แนวทางการพัฒนาบุคลากรในองค์กรมีมากมายหลายวิธีที่เป็นประโยชน์ แต่วิธีการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรและได้รับความนิยมในสังคมไทย คือ การศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ โดยอาจเปรียบได้ว่าเป็นการเรียนรู้ทางลัด คือเรียนรู้จากผู้อื่น เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ว่าคนเหล่านั้นเขาประสบความสำเร็จเพราะอะไร หรือทำอะไรจึงล้มเหลว ยิ่งความล้มเหลว ความไม่สำเร็จ อาการสะดุด ต้องหยุด ต้องถอย ไม่ต้องทำซ้ำรอยใคร ที่สำคัญไม่ต้องพลาดเอง เรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่น ทั้งประหยัดเวลาและลดความล้มเหลวให้เกิดน้อยที่สุด นำบทเรียนเหล่านั้นมาสังเคราะห์และประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง

ในครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่ได้พาสมาชิกของสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย ไปดูงานองค์กรสุขภาวะต้นแบบ สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยกำลังดำเนินโครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะในกลุ่มสมาชิกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งทางกายและใจ รวมทั้งปรับทัศนคติ การเสริมสร้างแรงจูงใจ ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการทำงานในด้านต่าง ๆ ตามแนวทาง Happy Workplace

ด้วยเหตุนี้ การคัดเลือกองค์กรต้นแบบในการศึกษาดูงานก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ สำหรับการศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบครั้งนี้ ทีมงานได้คัดเลือก บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานเกือบครึ่งทศวรรษภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นสุข

1

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เกิดขึ้นจากความร่วมมือของผู้ก่อตั้ง คือ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด และ บริษัท ไลอ้อน แฟท แอนด์ ออย จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ที่ยึดถือในมิตรภาพเป็นหัวใจในการนำพาธุรกิจให้เจริญเติบโต พร้อมจะเดินไปสู่จุดหมายแห่งความสำเร็จด้วยกัน และสิ่งนี้เองที่เป็นความแข็งแกร่งของบริษัท และเมื่อผนวกกับการริเริ่มโครงการคนดี (Good People Project) ในปี พ.ศ. 2548 ด้วยระบบการบริหารจัดการองค์กรที่เรียกว่า “องค์กรคนดี” โดยมีเป้าหมายหลักที่จะสร้างสมรรถนะในการพัฒนาและแข่งขันเพื่อเป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคในภูมิภาคเอเชียอย่างมีคุณธรรม ภายใต้หลักคุณธรรม 12 ประการ ได้แก่ 1) ความซื่อสัตย์ 2) ความกระตือรือร้น 3) การศึกษาพัฒนาตน 4) การเสียสละ 5) การตรงต่อเวลา 6) การทำงานร่วมกัน 7) การรักษาคำมั่นสัญญา 8) การรักษาระเบียบวินัย
9) ทักษะในการสื่อสาร 10) การตัดสินใจ 11) การลงมือปฏิบัติ 12) การท้าทาย จากหลักการบริหารดังกล่าว ส่งผลให้มีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา 4 คณะ ที่เรียกว่า “คณะกรรมการสรรสร้างความดี” ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 กลุ่มเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม มีบทบาทในการส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้มีศรัทธา มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติตนให้ดีงามทั้งกาย วาจา และใจ

กลุ่มที่ 2 กลุ่มพระโพธิสัตว์ มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมวัฒนธรรมในการเป็นผู้ให้และสังคมแห่งการแบ่งปันให้บุคลากรในองค์กร โดยใช้หลักพรหมวิหาร 4 ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา

กลุ่มที่ 3 กลุ่ม Happy 8 มีหน้าที่ปลูกฝังความสุขที่พอเพียงและพอดี มีจุดมุ่งหมายให้พนักงานมีความสุขครบทั้ง 8 มิติ แนวทาง Happy 8 นี้ จะส่งผลให้พนักงานมีความสุข และพึงพอใจในตนเอง คนรอบข้างมีความสุข องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

กลุ่มที่ 4 กลุ่มชุมชนคนดี มีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรในชุมชนให้เป็นคนดี โดย ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง เปลี่ยนครอบครัวที่เป็นภาระของสังคมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ สร้างสัมพันธภาพที่ดี และอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงาม

คณะทำงานทั้ง 4 กลุ่ม ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ มากมายที่ส่งผลต่อความสุขของคนในองค์กรและการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน สิ่งเหล่านี้เองได้กลายมาเป็นความสนใจของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนหน่วยงานทางสถาบันการศึกษาหลายแห่งได้ขอเข้าศึกษาดูงาน ทราบว่าในแต่ละปีมีองค์กรต่าง ๆ เข้ามาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก จากกรณีนี้ได้จุดประกายให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้าง Humanized Hall เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การดำเนินธุรกิจคู่คุณธรรม และเป็นสถานที่สร้างแรงบันดาลใจในการทำความดี ยินดีในการแบ่งปัน เกิดปีติและเกิดศรัทธาในคุณธรรมของพนักงานไลอ้อนและผู้มาเยี่ยมชม

3

ภายใน Humanized Hall ประกอบด้วย 5 โซน ภายใต้แนวคิดที่บ่งบอกถึงจิตวิญญาณที่สืบทอดจากผู้ก่อตั้ง สู่พนักงานชาวไลอ้อน เพื่อผลประโยชน์ของผู้บริโภค ชุมชน และสังคม ที่ยึดปณิธานการสร้างสรรค์ความดี เพื่อให้เกิดผลงานที่ดี สังคมที่ดี และสิ่งแวดล้อมที่ดี อันนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีทั่วกัน

โซนที่ 1 มิตรภาพนำธุรกิจ เบื้องหลังธุรกิจคุณธรรมนั้นคือมิตรภาพของผู้ก่อตั้งที่เป็นหัวใจในการนำพาธุรกิจ ซึ่งใช้สัญลักษณ์เป็นต้นไม้ใหญ่สองต้นที่อยู่เคียงคู่กัน จนลำต้นเชื่อมต่อประสานเป็นหนึ่งเดียว เปรียบดังการร่วมทุนระหว่างสองบริษัทที่ยึดถือในมิตรภาพเป็นหัวใจในการนำพาธุรกิจให้เติบโต พร้อมจะเดินไปสู่จุดมุ่งหมายแห่งความสำเร็จด้วยกัน

4

โซนที่ 2 ธุรกิจคู่คุณธรรม ค่านิยมหลักขององค์กร ได้นำไปสู่วัฒนธรรมองค์กรที่ “ยกย่องคนดี ส่งเสริมคนเก่ง” เมื่อผสานกับความมุ่งมั่นที่มีต่อพันธสัญญาที่ว่า “นำความดีสู่สังคม สร้างสุขภาวะที่ดีเพื่อผู้บริโภค” จึงได้ปรากฏเป็นโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพนักงาน คู่ค้า ชุมชน และสังคม

5

โซนที่ 3 เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ ภายใต้แนวคิดนี้ บริษัทได้คำนึงถึงผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม จึงนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ออกมาอย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรค์

6

โซนที่ 4 สาธิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และเป็นศูนย์เรียนรู้สุขอนามัยในช่องปากภายใต้แนวคิด 80/20 ซึ่งหมายถึง เมื่ออายุ 80 ปี มีฟันแท้เหลืออยู่ 20 ซี่ และ 80/20 จะเป็นจริงได้นั้น ก็ด้วยการสร้างนิสัยการดูแลช่องปากตั้งแต่เด็ก บริษัทจึงได้แต่งเพลง “อาบน้ำฟัน” เพื่อให้เด็กเกิดความเพลิดเพลินในขณะแปรงฟัน

7

โซนที่ 5 คติธรรม และสิ่งแวดล้อม ที่บริเวณผนังได้รวบรวม คำพูด ข้อคิด และปรัชญาที่ดีงาม จากนักปราชญ์ของโลก และระหว่างสะพานทางเชื่อมอาคารได้จัดเป็นบอร์ดนิทรรศการภัยธรรมชาติ เพื่อเป็นการสื่อให้ตระหนักถึงภัยดังกล่าวและให้มองย้อนดูตัวเองว่า จะมีส่วนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร

 8

จะเห็นได้ว่าการดำเนินธุรกิจและการสร้างความสุขภายในองค์กรของบริษัทไลอ้อนนั้น มาจากการที่บริษัทมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญหลายปัจจัย ตั้งแต่การปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้แก่พนักงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น เช่น การฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรมการทำกิจกรรมอาสาสมัครต่าง ๆ การคิดดีและทำดีของพนักงานส่งผลต่อความสัมพันธ์ ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน เกิดเป็นความรัก การให้เกียรติ และความห่วงใยซึ่งกันและกัน ทั้งกับเพื่อนร่วมงาน ชุมชน และสังคม การทำให้คนทำงานมีความสุขตั้งอยู่บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยการเป็นแบบอย่างของผู้นำ การปลูกฝังทัศนคติที่ดีผ่านการคิดดีพูดดีและทำดีกับตนเองและสังคม ด้วยระบบการทำงานที่ทันสมัย ปัจจัยทั้งหมดนี้ได้กลายมาเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จมาตลอดระยะเวลาที่ยาวนานและจะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงยั่งยืน

9

ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ถือได้ว่ามีประโยชน์อย่างมาก ทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจ ที่มาที่ไปขององค์กร กว่าจะมาเป็นองค์กรคนดีที่เป็นแหล่งบ่มเพาะคุณธรรม รวมทั้งหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจคู่คุณธรรม การบริหารจัดการทีม หรือแม้กระทั่งกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการ ซึ่งช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมองความคิดเห็นต่าง ๆ ร่วมกันทำให้ได้เห็นถึงเทคนิควิธีการในการนำมาปรับใช้หรือวิธีการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นบทเรียนที่ดี มีประโยชน์สำหรับการดำเนินงานสร้างสุขของแต่ละองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

10