การริเริ่มงาน Happy Workplace หรือองค์กรแห่งความสุข - happy-workplace.com

บทความ

   ปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับกระแสวิกฤติและความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการเมือง และสังคมซึ่งมีความผันแปรอย่างรวดเร็วทั้งในระดับประเทศและระดับโลก และมีผลกระทบเชื่อมโยงถึงกัน มีผลต่อความมั่นคงของทุกองค์กร ด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้บริหารองค์กรส่วนใหญ่ต่างพยายามหาวิธีการต่างๆ ที่จะทำให้องค์กรก้าวข้ามวิกฤติ และแสวงหาการพัฒนาที่นำไปสู่องค์กรที่ประสบความสำเร็จ อยู่รอด และเติบโตอย่างมั่นคง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>