รางวัลที่ 3: เรื่องเล่ากิจกรรมสร้างสุขในองค์กร - happy-workplace.com

บทความ

รางวัลที่ 3: เรื่องเล่ากิจกรรมสร้างสุขในองค์กร

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (Happy 8 Menu) ภายใต้การดำเนินงานของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เชิญชวนองค์กรที่มีความสนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ/กิจกรรมสร้างสุขในองค์กร และเรื่องเล่ากิจกรรมสร้างสุขในองค์กร ซึ่งได้ประกาศผลไปแล้วเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ทางโครงการขอนำเสนอเรื่องเล่ากิจกรรมสร้างสุขในองค์กร ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในหัวข้อการประกวดเรื่องเล่ากิจกรรมสร้างสุขในองค์กร เขียนโดย นายภูวพัฒ   จันทร์มี หน่วยงาน บริษัท เค.เค.บี.บ้านโป่ง จำกัด

ความสุขสไตล์เถ้าแก่

         “ความสุข” แบบสไตล์เถ้าแก่ ของบริษัท เค.เค.บี.บ้านโป่ง นั้น เกิดขึ้นจากการที่มีคนคิด คนให้ แล้วมีคนทำ มีผู้บริหารสนับสนุน ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีรูปแบบ มีทฤษฎีมากนัก เราเป็นระบบครอบครัว ระบบเถ้าแก่  ที่ไม่มีโครงสร้างการบริหารซับซ้อนเหมือนบริษัทที่มีมาตรฐาน หรือองค์กรใหญ่ ๆ โดยทั่วไปเป็นการสร้างสุขที่เกิดขึ้นแบบง่าย ๆ ในการเป็นครอบครัวเดียวกัน

          ช่วงกลางปี พ.ศ. 2558 หลังจากที่บริษัทได้เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็นบริษัท เค.เค.บี.บ้านโป่ง จำกัด โอนกิจการจากบริษัทเดิมซึ่งเป็นระบบกงสีพี่น้องมาบริหารงานแบบเจ้าของคนเดียว การสร้างสุขในองค์กร เริ่มนำมาใช้แบบค่อยเป็นค่อยไป หลังจากที่ได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับพนักงานโดยใช้ชื่อหลักสูตร เช่น ทำงานอย่างไรให้มีความสุข การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน รุ่นละ 50 คน พนักงานเริ่มมีวิธีคิด รู้จักที่จะสร้างสรรค์ความสุขและสิ่งที่เกิดประโยชน์กับตัวเอง นอกเหนือจากการทำงานเพื่อการปฏิบัติงานให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย

           ผู้บริหารเริ่มเป็น “ผู้ให้” นำพนักงานระดับผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน วิศวกร และในระดับเจ้าหน้าที่งานสำนักงาน งานเอกสารไปท่องเที่ยว พักผ่อน เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน และสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการเป็นผู้นำทีมที่จะร่วมกันสรรสร้าง บริษัท เค.เค.บี.บ้านโป่ง ให้เป็นครอบครัวที่มีความเข้มแข็ง เกิดความร่วมมือในการทำงาน และทำงานด้วยความสามัคคี ปลอดภัย

            มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม สถานที่การทำงานให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เครื่องจักรไม่แออัด มีความปลอดโปร่ง สถานที่ทำงานน่าอยู่ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงาน   เนื่องจากเป็นบริษัท ที่ผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตร วัตถุดิบที่นำมาผลิตจะเป็นเหล็กเกือบ 100 % โดยในปี 2558 และปี 2559 เกิดอุบัติเหตุในการทำงานเกิดขึ้นเฉลี่ยปีละ 2-3 ครั้ง

            ในรอบ 1 ปี อุบัติเหตุเป็น 0 ประมาณ 8-9 เดือน ผลจากการที่บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจาก “คน” ในองค์กร เป็นอย่างดียิ่ง จากพนักงานทุกระดับในองค์กร

            12.00 น. เป็นเวลาพักเที่ยงของบริษัทฯ พนักงานส่วนมาก ซึ่งเป็นคนท้องถิ่นก็จะกลับไปทานข้าวเที่ยงที่บ้าน บางคนนำอาหารมาจากบ้าน บางคนไปนั่งทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารตามสั่งหน้าโรงงาน จากการที่เราเป็นระบบครอบครัว พนักงานเรียกเจ้าของกิจการ (เถ้าแก่) ว่า “เฮีย”  เรียกภรรยาเจ้าของว่า “เจ๊” ทำให้ความใกล้ชิดระหว่างผู้บริหาร และพนักงานนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดี พนักงานทุกระดับสามารถเข้าพบปรึกษาหารือกับเถ้าแก่ได้ตลอดเวลา

            ในปี 2559 ที่ผ่านมาเถ้าแก่บอกเราว่าจะจัดเลี้ยงอาหารมื้อเที่ยงให้พนักงานทุกคนในโรงงานทุกเดือนเดือนละ 1 ครั้ง โดยเจ๊จะจัดทำปรุงอาหารเอง เช่น ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ หรือสั่งไอศครีมกะทิแจกพนักงานคือการสร้างสุขแบบง่าย ๆ ของเรา คิดแล้วทำ เป็นการแบ่งปันความสุข แบบผู้ให้มีความสุข ผู้รับ อิ่มท้อง อิ่มสุข อิ่มใจไม่ต้องเขียนโครงการ หลักการและเหตุผล ให้ยุ่งยาก ซับซ้อน

            เราไม่ได้ “สร้างสุข” เพื่อให้เกิดปัจจัยหรือเงื่อนไขหรือเพื่อเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความสำเร็จ แต่เป็นการแบ่งปันความสุขจากผู้ให้ไปถึงผู้รับด้วยใจ

           มีพนักงานกลุ่มหนึ่ง ชอบเล่นฟุตบอลในเวลาพัก หลังจากได้ทานอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนำเศษเหล็กจากวัตถุดิบในการผลิต มาประกอบทำเป็นประตูเล็ก ๆ (โกล์ฟุตบอล) แบ่งข้างทีมละ 5 คนบ้าง 7 คนบ้าง โดยใช้พื้นที่ว่างในบริเวณโรงงาน เป็นสนามฟุตบอล และพวกเขาเหล่านี้ก็จะเป็นนักกีฬาฟุตบอล หรือฟุตซอลของโรงงานไปโดยอัตโนมัติ และก็ยินดีที่จะสละเวลาหลังเลิกงานเมื่อมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอกในโอกาสต่าง ๆ อย่างเช่น การแข่งขันกีฬาฟุตซอลในโครงการแข่งขันกีฬาพลังกาย-พลังใจ ต้านภัยยาเสพติด ในปี 2559 ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลเบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เป็นการสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการโรงงานสีขาวของบริษัทฯ ไปควบคู่กัน

          ทั้งนี้บริษัท ได้รับเกียรติบัตรโรงงานสีขาวดีเด่น ปี 2554 (ชื่อบริษัทเดิม) และได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2558 ในนามบริษัท เค.เค.บี.บ้านโป่ง จำกัด

          ในปี 2560 เดือนเมษายน เรานำกีฬาฟุตบอลซึ่งพนักงานได้เล่นกัน สนุกสนานยามพักเที่ยง มาจัดเป็นการแข่งขันแบบเป็นทางการ โดยมีเงินรางวัล และถ้วยรางวัลมอบให้ โดยผู้บริหารสนับสนุนรางวัล  ผู้นำเสนอนั้นเป็นพนักงานระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้เล่น ที่เล่นฟุตบอลตอนพักเที่ยงกันประจำ โดยใช้ชื่อการแข่งขัน “ฟุตบอลพักเที่ยง หลีกเลี่ยงยาเสพติด”

          อีกหนึ่งกิจกรรมที่คณะผู้บริหาร และพนักงานร่วมแสดงพลังความสามัคคี  คือกิจกรรมถวายความอาลัย ถวายความจงรักภักดี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 9) ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างพร้อมเพรียงจากพนักงาน

          บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไทองค์ราชัน ราชินี ร่วมกับเทศบาลตำบลเบิกไพร

อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ในปลายปี 2559 เป็นกิจกรรมที่แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ในลักษณะประชารัฐร่วมกันในการดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติฯ

ด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน พนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมในโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ของเทศบาลท้องถิ่น ร่วมเก็บผักตบชวาในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง ในทุก ๆ ปี ที่ทางเทศบาลขอความร่วมมือ

          เข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่ งานสงกรานต์ตำบลเบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรีทุก ๆ ปี

          และเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง  
สรงน้ำขอพรจากพระสงฆ์ รดน้ำขอพรจากผู้บริหาร รวมถึงจัดงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา

          บริษัท เค.เค.บี.บ้านโป่ง จำกัด ได้ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา

          นี่คือเรื่องเล่ากิจกรรมสร้างสุขในองค์กร ของบริษัท เค.เค.บี.บ้านโป่ง จำกัด โรงงานเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เราสร้างสรรค์ความสุขในรูปแบบวัฒนธรรมการบริหาร และวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นของเรา ให้ความรักแก่คนในครอบครัว ให้ความจริงใจแก่สัมพันธภาพ ไม่สร้างความสุขด้วยการกำหนดกฎเกณฑ์ หรือมีปัจจัยอะไรมาเกี่ยวข้องมากนัก ส่งเสริมกำลังใจจากผู้ให้ ส่งให้ผู้รับมีความสุข ความสุขทำให้เกิดความรู้สึกด้านบวก ในขณะเดียวกันความรู้สึกด้านบวกนั้นก็ส่งผลให้เกิดความสุข เช่นกัน

                                      เรื่องเล่าของผมครับ “ความสุขสไตล์เถ้าแก่”