รางวัลชมเชย 1: เรื่องเล่ากิจกรรมสร้างสุขในองค์กร - happy-workplace.com

บทความ

รางวัลชมเชย 1: เรื่องเล่ากิจกรรมสร้างสุขในองค์กร

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (Happy 8 Menu) ภายใต้การดำเนินงานของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เชิญชวนองค์กรที่มีความสนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ/กิจกรรมสร้างสุขในองค์กร และเรื่องเล่ากิจกรรมสร้างสุขในองค์กร ซึ่งได้ประกาศผลไปแล้วเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ทางโครงการขอนำเสนอเรื่องเล่ากิจกรรมสร้างสุขในองค์กร ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย ในหัวข้อการประกวดเรื่องเล่ากิจกรรมสร้างสุขในองค์กร เขียโดย นายอดิศพงษ์ อุไรกุล หน่วยงาน บริษัท พาเนล พลัส จำกัด

สร้างสุข ด้วยใจ ใส่ใจชุมชน PNP จิตอาสา ทำความดีถวายพ่อ

ก่อนอื่นเลยผมขอออกตัวว่าไม่ใช่นักเขียน แต่จะทำหน้าที่ในการถ่ายทอดให้ผู้ที่ได้อ่านเรื่องราวที่ผมจะสื่อสารให้ทุก ๆ ท่านได้ทราบ ผ่านตัวอักษร ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

กระผม นายอดิศพงษ์ อุไรกุล ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ อายุงาน 10 ปี 4 เดือน จะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ เล่ากิจกรรมสร้างสุขในองค์กร (Happy Workplace)

มาทำความรู้จักบริษัท พาเนล พลัส จำกัด....

กลุ่มบริษัท พาเนล พลัส เดิมใช้ชื่อว่าเอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด ได้ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2533 ภายใต้การบริหารของกลุ่มมิตรผล เราเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิต ไม้ปาร์ติเกิล ไม้เอ็มดีเอฟ และไม้เคลือบเมลามีน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตและระบบการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถผลิตไม้
ปาร์ติเกิล 300,000 ลูกบาศ์เมตรต่อปี ไม้เอ็มดีเอฟถึง 300,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และกระดาษเคลือบเมลามีน 23.5 ล้านตารางเมตรต่อปี พาเนล พลัส จึงเป็นที่ยอมรับในเอเซียว่าสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

PANEL PLUS ซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างสรรค์ อย่างมีคุณค่าด้วยการจัดการอย่างมืออาชีพ กลับคืนสู่คู่ค้าลูกค้าและธรรมชาติอย่างลงตัว บริษัท พาเนล พลัส จำกัด ภายใต้การบริหารของกลุ่มมิตรผล เราเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายไม้ปาร์ติเกิล ไม้เอ็มดีเอฟ และไม้เคลือบเมลามีน รายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร และโรงงานทั้ง 2 สาขา อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสงขลา

          สำหรับการดำเนินงาน Happy Workplace ได้รับนโยบายจากกลุ่มมิตรผล ให้เกิดความสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร ดังนี้

1. มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Excellence)

2. ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ขยันและอดทน (Integrity)

3. จริงใจและเชื่อถือได้ (Trustworthiness)

4. ใส่ใจและรับผิดชอบต่อสังคม (Care & Accountability)

5. สรรค์สร้างนวัตกรรม (Innovation)

แนวคิดกิจกรรม

          ที่มาของกิจกรรมเกิดจากความต้องการของพนักงานทั้งบริษัทฯ ที่อยากจะทำกิจกรรมสร้างสุขให้กับชุมชนรอบบริเวณโรงงานและที่สำคัญเพื่อร่วมกันทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน และสอดคล้องกับผลสำรวจพนักงานในองค์กรรู้สึกผูกพันกับองค์กร (Engagement) ที่มีการสำรวจเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะผลการสำรวจในปี 2559 ที่ผ่านมา หัวข้อการทำประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนรอบโรงงานติดอับดับ 1 ใน 3 ที่พนักงานลงความเห็นว่าเป็นสิ่งที่องค์กรทำได้ดีและพนักงานมีความเป็นส่วนร่วม

จากความต้องการของพนักงาน ดังกล่าว ได้สานต่อโดย คณะทำงาน Happy Workplace ของบริษัทฯ เป็นที่มาของกิจกรรมที่ชื่อว่า “สร้างสุข ด้วยใจ ใส่ใจชุมชน PNP จิตอาสา ทำความดีถวายพ่อ ” และพนักงานทั้งบริษัทฯ ได้เสนอให้ใช้งบประมาณ งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี เป็นงบประมานในการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด

ขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม

          1. ลงพื้นที่ชุมชนรอบบริเวณโรงงาน ได้กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ ดังนี้

- โรงเรียนบ้านคลองปอม ทำกิจกรรมทาสี อาคารเรียน และปลูกต้นชาดัด เพื่อเป็นแนวรั้วของโรงเรียน

- โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะตง ทำกิจกรรม ทาสีปรับปรุงรั้วโรงเรียน และทำตู้ล๊อดเกอร์ใช้อุปกรณ์การเรียน

- โรงเรียนวัดปรางแก้ว ทำกิจกรรมทาสีอาคารโรงเรียน และปรับปรุงอาคารโรงอาหาร

- โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่ และที่ทำการตำรวจชุมชนบ้านไร่ ทำกิจกรรมทาสีรั้วโรงเรียนและวัด ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการตำรวจชุมชนบ้านไร่

         2. แบ่งพนักงานทั้งหมดออกเป็น 4 รุ่น เพื่อทำกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รอบบริเวณโรงงาน

         3. กำหนดวันในการทำกิจกรรมตาม กะการทำงานพนักงาน เพื่อให้กระทบกับการทำงาน

สิ่งที่ได้จากกิจกรรม

-          - พนักงานได้ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

-          - พนักงานมีความสุขที่ได้มีกิจกรรมที่ทำประโยชน์ให้กลับชุมชนรอบบริเวณโรงงาน

-          - พนักงานได้รับการปลูกฝัง เรื่อง สุขด้วยการให้ และ การทำกิจกรรม จิตอาสา และจิตสาธารณะ

-          - พนักงานได้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีในทั้งภายใน (บริษัทฯ) และภายนอก (ชุมชนรอบบริเวณโรงงาน)

พนักงาน บริษัท พาเนล พลัส จำกัด ได้มองมุมมองของการสร้างสุขแบบให้ครบ 360 องศา โดยมองเห็นและได้ให้ความสำคัญกับชุมชนที่โรงงานได้ตั้งอยู่ โดยการแบ่งปันความสุข แม้จะน้อยเมื่อเทียบสิ่งที่ “องค์ในหลวง รัชกาลที่ 9” ได้ทรงทำให้ประชาชนของพระองค์ พวกเราชาว PNP จะน้อมนำ “คำที่พ่อสอน” มาใช้ในการดำเนินชีวิต และ "ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ" เดินไปด้วยกัน และเติบโตไปด้วยกัน พัฒนาธุรกิจควบคู่กับการสร้างสรรค์ชุมชน