ย่างก้าวสู่การเป็น “องค์กรแห่งความสุข” - happy-workplace.com

บทความ

    

ย่างก้าวสู่การเป็น “องค์กรแห่งความสุข”
บทเรียนการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ

จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
โดย ลลิดา มาไพศาลทรัพย

     “องค์กรสุขภาวะ”หรือ “องค์กรแห่งความสุข” เป็นกระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้คนมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ คนทำงานมีความสุข (Happy People) ที่ทำงานน่าอยู่ (Happy Home) และชุมชนสมานฉันท์ (Happy Team Work) ทางศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace) ภายใต้สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเป็นองค์กรแห่งความสุข ที่บุคลากรทุกคนควรมีสุขภาวะที่ดี จึงได้สร้างแนวทางการสร้างสุขในที่ทำางานขึ้น เป็นความสุขพื้นฐาน 8 ประการ

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม