การขับเคลื่อนโครงการ Happy Workplace ด้วยวงจร PDCA - happy-workplace.com

บทความ

    

"ตรังโมเดล"

การขับเคลื่อนโครงการ Happy Workplace

ด้วยวงจร PDCA แบบครบวงจร

โดย ทิพวัลย์ รามรง

     Happy Workplace หรือองค์กรแห่งความสุขกำลังเป็นที่สนใจสำหรับองค์กรต่าง ๆ ที่เน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของงานให้ดีขึ้น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดต่าง ๆ จึงทำโครงการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะขึ้นในจังหวัดหรือเรียกว่า “Node” (โหนด) เพื่อสร้างองค์กรที่มีความพร้อมในจังหวัดให้เป็น “องค์กรต้นแบบ” และองค์กรอื่นๆ ที่สนใจมาเป็น “องค์กรภาคีเครือข่าย” การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ มีรูปแบบ เครื่องมือ และแนวคิดในการขับเคลื่อนที่แตกต่างกันออกไปตามบริบทของแต่ละจังหวัด ซึ่งอาจจะมีปัจจัยมาจากความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งทีมบริหาร คณะทำงาน ทีมวิชาการ หรือแม้กระทั่งองค์กรที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ ปัจจัยรอบด้านเหล่านี้อาจจะเป็นแนวทางในการออกแบบรูปแบบในการขับเคลื่อนโครงการให้เหมาะสม ซึ่งในขณะนี้มีจังหวัดนำร่องที่ขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะทั้งหมด 9 จังหวัด คือ เชียงราย นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ราชบุรี ตรัง และสงขลา

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม