“สื่อ” สาน “สุข” สานแนวคิดองค์กรสุขภาวะสู่ภาคีเครือข่าย - happy-workplace.com

บทความ

    

“สื่อ” สาน “สุข”

สานแนวคิดองค์กรสุขภาวะสู่ภาคีเครือข่าย

โดย ฉัตรลัดดา เลิศจิตรการุณ

     ในงานสัมมนาวิชาการเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ “Happy Workplace Forum 3.1 ความสุขทุกสถานการณ์” จัดโดยสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีภาครัฐ และเอกชน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา ได้กล่าวว่า “เวลานี้เราเอางานเป็นศูนย์กลาง แล้วคนก็ทุกข์ทรมานอย่างยิ่ง ความสนใจคน ทำให้รู้ว่าถ้าคนทำงานอย่างมีความสุข ไม่มีผลกระทบเชิงลบกับคน Productivity ก็จะดี ที่ทำงานในอนาคตจึงเริ่มคำนึงในเรื่องคนมากขึ้น นอกจากนี้ องค์กรอนาคต คือ ศูนย์รวมของกลุ่มคนที่หลากหลายในที่ทำงานเดียวกัน ต่างชาติ ต่างวัฒนธรรม ต่างความชื่นชอบ องค์กรจึงต้องเข้าใจธรรมชาติของความแตกต่าง และดีไซน์ที่ทำงานให้เหมาะสมเพื่อยึดโยงคนทำงานเอาไว้ให้ได้”

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม