Happy Money หนึ่งความสุขสำคัญขององค์กร - happy-workplace.com

บทความ

article4    

Happy Money

หนึ่งความสุขสำคัญขององค์กร

โดย สิทธิพร กล้าแข็ง

     ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่กับวิกฤตเศรษฐกิจอย่างหนัก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนอย่างมาก จากสภาพปัญหานี้ส่งผลให้คนไทยยากจนลงมีภาวะหนี้สินเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการครองชีพสูงขึ้น เพราะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิตมีราคาสูงขึ้นหลายเท่าตัว ในขณะที่ประชาชนคนทำงานมีรายได้เท่าเดิม สถานการณ์น้ำทำให้คนไทยกลายเป็นคนยากจนลงทั้งที่ทำงานหนักเท่าเดิมหรือบางส่วนได้ทำงานหนักมากกว่าเดิม แต่ยังไม่เห็นช่องทางว่าจะสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับครอบครัวได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ทำให้หลายคนต้องไปหาแหล่งเงินกู้จากที่ต่าง ๆ เพื่อมาจุนเจือครอบครัวให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ ถึงแม้จะรู้ว่าการทำเช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในอนาคตก็ตาม

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม