การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งความสุข - happy-workplace.com

บทความ

article5    

การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งความสุข

โดย ศราวุธ ทาคำ

พัฒนาองค์กรด้วยบุคลากรที่มีความสุข

     ในปัจจุบันมีองค์กรต่างๆ ได้เริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความสุขควบคู่กันไป การสร้างองค์กรแห่งความสุขหรือ Happy Workplace คือการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมาย เพื่อให้คนในองค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน การสร้างองค์กรแห่งความสุขที่มุ่งพัฒนาบุคลากรในองค์กรมีหลายรูปแบบ เช่น การส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งต่างๆ การเข้ารับการฝึกอบรม การประชุม การสัมมนา การให้ศึกษาต่อ การเชิญวิทยากรมาบรรยาย เป็นต้น เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนางานเนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้คงอยู่ ท่ามกลางกระแสการแข่งขัน และเป็นปัจจัยนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย และก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำได้อย่างประสบความสำเร็จ

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม