องค์กรแห่งความสุขกับการให้คุณค่ากับคนทำงาน - happy-workplace.com

บทความ

book 2 lesson 2    

 

องค์กรแห่งความสุขกับการให้คุณค่ากับคนทำงาน

“ความสุขแบบ SPS The Best !”

โดย ลลิดา มาไพศาลทรัพย์

บทนำ:

     ในปัจจุบันการทำางานในทุกองค์กรต่างมุ่งหวังให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในงาน อันจะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร ในหลายองค์กรจึงหันมาให้ความสำคัญโดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมากขึ้น ซึ่งในที่นี้ก็คือจะทำอย่างไรให้พนักงานมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี แล้วเกิดการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดความรักและผูกพันต่อองค์กร ทั้งนี้ความสุขในการทำงานจะเกิดขึ้นได้จะต้องทำให้พนักงานเห็นคุณค่าในตนเอง รับรู้ความรู้สึกมีส่วนร่วม

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม