การทำงานอย่างมีความสุขของเจเนอเรชั่นวาย - happy-workplace.com

บทความ

 

book 2 lesson 4

    

 

การทำงานอย่างมีความสุขของเจเนอเรชั่นวาย

 โดย ศราวุธ ทาคำ

บทนำ:

     ในยุคสมัยที่องค์กรต่างก็กำลังตื่นตัวกับการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ด้วยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป เช่น ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ทันสมัย ทัศนคติ   พฤติกรรมของพนักงานรุ่นใหม่ หลายปัจจัยได้กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากความเชื่อต่อการทำงานในบริษัทแบบดังเดิมไปสู่การทำงานที่มีความยืดหยุ่นและมีความหลากหลายของบุคลากรมากขึ้น ปัจจัยที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้เลย คือ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีการเติบโตอย่างมาก เกิดนวัตกรรมสินค้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตอบรับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ควบคู่กันไปโดยเฉพาะโลกที่สามารถสื่อสารเชื่อมโยงเข้าหากันได้อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคม และกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เติบโต ในโลกยุคไอที หรือกลุ่มคนที่เรียกว่า  "เจเนอเรชั่นวาย" (Generation Y)

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม