องค์กรสุขภาวะต้นแบบ - happy-workplace.com

บทความ

 

book3 lesson1 ed

     องค์กรสุขภาวะต้นแบบ

 โดย พรธิดา วิเศษศิลปานนท์

        ทิพวัลย์ รามรง

 

บทนำ

     สังคมในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งด้านสภาพแวดล้อม  การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวองค์กรทั้งภาคธุรกิจและองค์กรภาครัฐจำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ การกำหนดยุทธศาสตร์   กลยุทธ์ในการบริหารงานล้วนเป็นปัจจัยสำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลง ทรัพยากรมนุษย์จัดเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม