การพัฒนานโยบายสร้างสุของค์กร - happy-workplace.com

บทความ

 

book3 lesson2 ed

     การพัฒนานโยบายสร้างสุของค์กร

 โดย ศิวะพร ภู่พันธ์

        สิทธิพร กล้าแข็ง

 

บทนำ

     การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนทำงาน  เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งสำหรับการยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ    และ การพัฒนาไปสู่สังคมคุณภาพ ในปัจจุบันประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ อาทิเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เป็นต้น ต่างให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของบุคลากร มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาวะของพนักงานและสุขภาวะองค์กรทั้งนี้ การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) มีทั้งรูปแบบการขับเคลื่อนในระดับประเทศ และระดับกลุ่มประเทศ

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม