การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานองค์กรสุขภาวะ - happy-workplace.com

บทความ

 

book3 lesson3

     การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานองค์กรสุขภาวะ

 โดย ธัญลักษ์ รุจิภักดิ์

        ฉัตรลดา เลิศจิตรการุณ

 

บทนำ

     การเปลี่ยนแปลงขององค์กรยุคใหม่สู่องค์กรแห่งความสุขอยู่ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมใหม่ในทศวรรษที่    21    ที่เป็นแรงผลักให้องค์กรต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารจัดการ  ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงขององค์กรนั้นต้องอาศัยการสร้างความรู้และการจัดการความรู้ภายในองค์กร    (เจษฎา  นกน้อย และคณะ, 2552) เพื่อให้เกิดรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรในองค์กร รวมทั้งหน่วยงาน หรือกลุ่มผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์กรด้วยได้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตในการทำางานที่ดี เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินงานที่มีคุณภาพต่อไป ในปัจจุบันมีหลายองค์กรที่เริ่มหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรสุขภาวะ

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม