เครือข่ายองค์กรสุขภาวะ - happy-workplace.com

บทความ

 

book3 lesson4

     เครือข่ายองค์กรสุขภาวะ

 โดย ภัทรียา กิจเจริญ

        ศราวุธ ทาคำ

 

บทนำ

     ปัจจุบันกระแสการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง และ “เครือข่าย” มีความสำคัญเนื่องจากงานพัฒนาสังคม  หรืองานที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมเป็นงานที่ต้องทำกับผู้คนจำนวนมาก และนำพาผู้คนเหล่านั้นเชื่อมต่อกันเป็นตัวตั้งในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายสำหรับหน่วยงานองค์กรก็เช่นเดียวกัน    เมื่อต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆในองค์กร    จำเป็นที่จะต้องมีการทำงานร่วมกันของหลายๆ ฝ่ายเช่นกัน แต่การพัฒนางาน  หรือความต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ใช้วิธีดำเนินงานในรูปแบบที่สืบทอดกันเป็นวัฒนธรรมภายในกลุ่มคน หน่วยงาน หรือองค์กรเดียวกันจะมีลักษณะไม่ต่างจากการปิดประเทศที่ไม่มีการติดต่อสื่อสารกับภายนอก การดำเนินงานภายใต้กรอบความคิดเดิม

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม