การออกแบบการฝึกอบรมในการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ - happy-workplace.com

บทความ

 

 

  book3 lesson5   การออกแบบการฝึกอบรมในการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ

 โดย ศรัล ขุนวิทยา

        ลลิดา มาไพศาลทรัพย์

 

บทนำ

     การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร เป็นงานต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายในองค์กร ปัจจัยภายนอกในระดับชุมชน สังคม ประเทศ ภูมิภาค และระดับโลกอาจกล่าวได้ว่า  การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร เป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการยกระดับคุณภาพของประชากรและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศการให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของบุคลากร    ตลอดจนครอบครัวและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ถือเป็นเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืน  และจำเป็นยิ่งในปัจจุบันและอนาคต

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม