บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ - happy-workplace.com

บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ

บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด “องค์กรที่มีฐานคิด ใช้ “ความสุข” เป็นตัวขับเคลื่อน”

ควพ 1 

 บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทร่วมทุนระหว่างคนไทยและประเทศญี่ปุ่น ดำเนินงานในประเทศไทยมากว่า 34 ปี โดยดำเนินธุรกิจผลิตอาหารประเภทน้ำส้มสายชู มายองเนส และผลิตภัณฑ์ประเภทซุป ซอส และผักตัดแต่ง มีช่องทางการจำหน่ายทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 

 

เรียบเรียงโดย.....สุภัทรา บัวเพิ่ม 

อ่านเพิ่มเติม...

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) "องค์กรที่ดี เริ่มจากพนักงานที่ดี"

tipco 

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ก่อนหน้านี้ เป็นที่รู้จักในนาม บริษัท สับปะรดไทย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2519 ปัจจุบัน โรงงานอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

เรียบเรียงโดย.....ณภัทร ประภาสุชาติ

 

อ่านเพิ่มเติม...

โรงพยาบาลสวนผึ้ง “...บุคคลที่จะทำให้ผู้อื่นมีความสุขได้นั้น ตนเองจะต้องมีหัวใจที่เต็มไปด้วยความสุขเสียก่อน แล้วความสุขนั้นจึงจะถ่ายทอดไปสู่บุคคลรอบข้างได้…”

 รพสวนผง

 โรงพยาบาลสวนผึ้ง ตั้งอยู่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นองค์กรภาครัฐที่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2526 ภายใต้กำกับของกระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง มีจำนวนบุคลากร 207 คน มีภารกิจในการดูแลประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอสวนผึ้งและอำเภอบ้านคาใน 

 

เรียบเรียงโดย.......ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

บริษัทไทยเอ็นโอเค จำกัด "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสุขทั้งกาย และใจ จะทำให้พนักงานทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ "

nok 1 

บริษัทไทยเอ็นโอเค จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความสุขในองค์กร ซึ่งเป็นเรื่องที่    บริษัทฯ ถือปฏิบัติมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท โดยผู้บริหารมีความเชื่อว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสุขทั้งกาย และใจ จะทำให้พนักงานทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ 

 

เรียบเรียงโดย ......ษมาพร รักจรรยาบรรณ

อ่านเพิ่มเติม...

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) “สามสมบูรณ์ สร้างสมดุล”

 somboon 1

ริษัทมีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืน คือ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” (Somboon Triple Bottom Line) ประกอบด้วย ฅนสมบูรณ์ ธุรกิจสมบูรณ์ และชุมชนสมบูรณ์  

 

เรียบเรียงโดย......ปรัชญากรณ์   ลครพล

อ่านเพิ่มเติม...