บริษัท เอ็มบิส เอเชีย จำกัด “Happiness ไม่เท่ากับ Productivity แต่ถ้าเราให้ใจคนทำงาน ก็จะได้ใจ เราต้องเข้าใจความหลากหลาย เอาความต่างของแต่ละคนมาหลอมรวมกัน” - happy-workplace.com

บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ

บริษัท เอ็มบิส เอเชีย จำกัด “Happiness ไม่เท่ากับ Productivity แต่ถ้าเราให้ใจคนทำงาน ก็จะได้ใจ เราต้องเข้าใจความหลากหลาย เอาความต่างของแต่ละคนมาหลอมรวมกัน”

                                                                                       mbiz 1

บริษัท เอ็มบิส เอเชีย จำกัด

“Happiness ไม่เท่ากับ  Productivity แต่ถ้าเราให้ใจคนทำงาน  ก็จะได้ใจ 
เราต้องเข้าใจความหลากหลาย  เอาความต่างของแต่ละคนมาหลอมรวมกัน”

          บริษัท เอ็มบิส เอเชีย จำกัด  วางเป้าหมายของบริษัทในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic partner)  ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรในประเทศไทย  จัดรูปแบบองค์กรให้มีความเป็นพลวัต เน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อส่งมอบบริการที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะทุกเวลาและทุกแนวทางที่ลูกค้าต้องการ โดยให้บริการที่หลากหลายจากบุคลากรมืออาชีพเฉพาะด้านที่เข้าใจพลวัตที่หลากหลายของธุรกิจแต่ละประเภท ปัจจุบันเอ็มบิส เอเชีย ดำเนินธุรกิจใน 3 ด้าน  ได้แก่   ธุรกิจบริการงานด้านอุตสาหกรรม (MBiz Industrial Services) โดยจะให้บริการเครื่องจักรกลการบำรุงรักษาโซลูชั่นท่อและท่อเทคโนโลยีเครื่องมือสำหรับงานอุตสาหกรรมและอุปกรณ์  ธุรกิจที่ปรึกษา  (MBiz Consulting) โดยจะให้บริการปรึกษาด้านการสื่อสารองค์กร  กลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม  การวางแผนกลยุทธ์การใช้สื่อและการประชาสัมพันธ์ และการวิจัยตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค และธุรกิจสื่อ (MBiz Media) โดยจะให้บริการด้านสื่อโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการอีเวนท์และงานเปิดตัวต่างๆ  การจัดนิทรรศการ และการผลิตมัลติมีเดียต่างๆ เอ็มบิส เอเชีย มีฐานลูกค้าในธุรกิจที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการบิน  ธุรกิจยานยนต์  โรงแรมและธุรกิจบริการต่างๆ  โดยมองความต้องการเฉพาะของลูกค้าเป็นหลัก ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและความสำเร็จในธุรกิจ

 

          ถึงแม้บริษัท เอ็มบิส เอเชีย จำกัด เป็นธุรกิจขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise : SMEs) แต่ว่าคุณยุทธภูมิ ดุลยบัณฑิต  กรรมการผู้จัดการ หรือ “คุณเอ็ม” จะให้ความสำคัญกับความสุขของบุคลากรเป็นอันดับแรกๆ โดยมีความเชื่อว่าความสำเร็จขององค์กรเป็นผลมาจากบุคลากรที่มีความสุข เมื่อใดที่บุคลากรในองค์กรมีความสุข บุคลากรก็จะมีใจทุ่มเทสร้างสรรค์องค์กรไปสู่ความสำเร็จ   แต่จุดเริ่มต้นคือองค์กรต้องให้ “ใจ” กับบุคลากรก่อน สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุเป็นผลสะท้อนซึ่งกันและกัน   (Action – reaction) การให้ใจบุคลากรไม่ใช่เรื่องยาก  แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้บริหารหลายๆ คน  ที่บริษัท เอ็มบิส เอเชีย จำกัด จะจัดองค์กรแบบแนวราบ (Flat organization)  ทำงานร่วมกันแบบให้เกียรติ คุณเอ็มจะให้เกียรติบุคลากรทุกคน โดยการเรียกคำนำหน้าว่า “คุณ.....”  อยู่ร่วมกันเหมือนครอบครัว ไม่ได้มีการแบ่งแยกชนชั้นในบริษัท  ดังนั้นบุคลากรจะกล้าที่จะเข้ามาพูดคุยปรึกษาและเต็มที่ในการทำงาน  เหมือนกับบริษัทให้ใจบุคลากร  บุคลากรก็จะให้ใจกับบริษัท  สำหรับธุรกิจขนาดย่อมแล้ว  งบประมาณในการดูแลบุคลากรอาจไม่ได้มากมายเหมือนองค์กรขนาดใหญ่  แต่เรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการก็ต้องดูแลให้มากพอที่จะจูงใจบุคลากรยังคงอยู่กับองค์กรและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ การดูแลภาพรวมของชีวิตบุคลากรไม่ว่าจะเป็นการซื้อประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติมให้กับพนักงาน ซึ่งเป็นความพยายามที่จะดูแลคุณภาพชีวิตบุคลากรให้มากกว่าที่กฎหมายแรงงานกำหนด  ซึ่งก็จะวกกลับมาที่แนวคิดที่คุณเอ็มยึดถือเสมอ  คือ ในฐานะองค์กรต้อง “ให้” ก่อน  แล้วจะได้สิ่งตอบแทนคืนจากบุคลากรเอง  เช่น  มีการจ่ายเบี้ยเลี้ยงนักศึกษาฝึกงาน  ทั้งๆ ที่อาจจะไม่ต้องจ่ายก็ได้  แต่แนวคิดการ “ให้” ก่อน  รวมถึงสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตร อบอุ่นและสนุกสนาน ทำให้ปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวนมากทำเรื่องขอมาฝึกงานที่บริษัท   รวมถึงในแต่ละปีจะมีนักศึกษาต่างชาติขอมาฝึกงาน ทำให้เกิดความหลากหลาย (Diversity)  ไอเดียและนวัตกรรมการปฏิบัติงานที่น่าสนใจหลายโครงการ  เป็นต้น นอกจากนี้ที่บริษัท เอ็มบิส เอเชีย จำกัด จะมีความเป็นครอบครัวและมิตรภาพ คุณเอ็มจะดูแลพนักงานและครอบครัวอย่างทั่วถึง คุณเอ็มจะไปร่วมงานบวชของพนักงาน   เมื่อพนักงานเจ็บป่วย  คุณเอ็มจะไปเยี่ยมด้วยตนเองและมอบเงินช่วยเหลือ   การมอบเงินช่วยเหลืองานศพ  การมอบของขวัญรับขวัญบุตรของพนักงาน   เป็นต้น

 

          ผลลัพธ์คือบริษัทอัตราการลาออก (Turn over rate)  ค่อนข้างต่ำมาก บุคลากรร้อยละ 80   จะทำงานนาน  5-10 ปี  แต่บุคลากรที่ทำงานนานๆ จะมีปัญหาบ้างเรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างช้า   บริษัท เอ็มบิส เอเชีย จำกัดจะมีการแสดงให้บุคลากรเห็นได้อย่างชัดเจน  ว่าถึงแม้จะเป็นองค์กรขนาดเล็ก แต่บุคลากรจะมีความก้าวหน้าในอาชีพ (Career  path) ของบุคลากรคือการเติบโตไปกับบริษัท  ซึ่งบุคลากรทุกคนจะทราบว่าตนเองจะสามารถเติบโตไปกับบริษัทและสามารถเลือกแนวทางการเติบโตที่เหมาะสมกับตนเอง  เช่น  การทำงานในตำแหน่งบริหารและมีผู้ใต้บังคับบัญชาเพิ่มขึ้น  หรือหากยังไม่พร้อมจะเลื่อนตำแหน่ง  สามารถทำงานอยู่ในตำแหน่งเดิมและรับผิดชอบงานที่ท้าทายขึ้น  นอกจากนี้สิ่งที่พบเห็นได้ยากในองค์กรอื่นๆ คือความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรที่บริษัท เอ็มบิส เอเชีย จำกัด คือ  การออกไปเป็นผู้ประกอบการ  บุคลากรที่มีศักยภาพจะเรียนรู้และออกไปทำธุรกิจในสายที่ตนเองถนัดและกลับมาเป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับ บริษัท เอ็มบิส เอเชีย จำกัด  เช่น  บุคลากรบางคนอาจออกไปทำธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่  (Catering) ธุรกิจจัดไฟ  เป็นต้น  ด้วยความที่อยู่กันเหมือนครอบครัว บุคลากรบางคนที่ลาออกไป แล้วไม่สามารถทำงานที่องค์กรใหม่ได้ไม่ว่าเหตุผลใดก็ตาม  สามารถกลับมาทำงานที่ บริษัท เอ็มบิส เอเชีย จำกัดได้อีกครั้ง บางครั้งก็เป็นเพื่อนร่วมงานชักชวนให้กลับมา  ปัจจุบันบริษัท เอ็มบิส เอเชีย จำกัด  มีบุคลากรจำนวน  10   คน  แต่ยังคงมีผลประกอบการเท่าเดิมหรือมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่มีบุคลากรจำนวน  25   คน  มีธุรกิจเพิ่มเป็น 3 ประเภท  นั่นหมายถึงบุคลากรมีผลิตภาพ (Productivity)  เพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัว  อีกทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่าย บุคลากรที่ออกไปทำธุรกิจส่วนตัวโดยใช้การจ้างงาน/ ใช้บริการจากภายนอก  (Outsourcing)  การทำธุรกิจร่วมกันและแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งถือว่าบริษัทค่อนข้างประสบความสำเร็จและมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในอนาคต  นอกจากนี้มีกิจกรรม Reunion ที่ทางบริษัทจัดเป็นประจำทุกปี  บุคลากรที่เคยทำงานและลาออกไปจะกลับมาร่วมเกือบทุกปี  ถึงแม้ลาออกไปแล้วเป็นสิบปีก็ยังกลับมาร่วม  ที่บริษัท เอ็มบิส เอเชีย จำกัดจะมีความเป็นครอบครัวและมิตรภาพ  ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ

 

ทั้งนี้ หากผู้อ่านสนใจการสร้างองค์กรแห่งความสุขตามแนวคิดการ “ให้” ก่อน สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทความฉบับเต็มและหนังสือชุดความรู้ของโครงการเราค่ะ

 

                                                                             เรียบเรียงโดย   พสชนัน นิรมิตไชยนนท์