บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัดมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนให้ความสำคัญในการสนับสนุนและช่วยเหลือต่อสังคม - happy-workplace.com

บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ

บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัดมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนให้ความสำคัญในการสนับสนุนและช่วยเหลือต่อสังคม

                                                                                  tbkk1

 

       บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัดตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ดำเนินธุรกิจโดยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับบริษัทชั้นนำหลายแห่งอาทิ มิตซูบิชิ อีซูซุ โปรตรอน ซูซูกิ คูโบต้า โคมัตสุ ฯลฯ ปัจจุบันมีพนักงานทั้งหมด 850 คน การดำเนินงานของบริษัทอยู่ภายใต้ปรัชญาที่ว่า

 

          เรา “ทีบีเคเค” มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนให้ความสำคัญในการสนับสนุนและช่วยเหลือต่อสังคม     

จากปรัชญาองค์กรดังกล่าวนอกจากจะเป็นกรอบการดำเนินงานให้องค์กรมุ่งมั่นตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจแล้ว องค์กรยังให้ความสำคัญต่อพนักงาน ด้วยการดำเนินงานสร้างองค์กรแห่งความสุขมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 20 ปี โดยริเริ่มมาจากแนวคิดของผู้บริหารที่เห็นความสำคัญต่อบุคลากร ภายใต้ฐานคิดที่องค์กรเชื่อมั่นว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดองค์กรจึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมทั้งกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อให้พนักงานและครอบครัวมีความสุขกาย สบายใจ เป็นคนดีของสังคม

 

          ทีบีเคเคมีกิจกรรมสร้างสุขที่หลากหลาย อาทิ โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนช่างเทคนิคการผลิตช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรในภาคอุตสาหกรรมของประเทศนอกจากนี้ยังมีโครงการกล่อมเกลาจิต พิชิตหนี้เพื่อขจัดปัญหาหนี้สินให้กับพนักงาน คลายความทุกข์ ความกังวล ทำให้พนักงานรู้จักวางแผนการใช้เงิน รู้จักเก็บออม และเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นจากการใช้หลักธรรมน้อมนำจิตใจอีกทั้ง โครงการ 4/77 ซ่อมแซม สานฝัน ปันความรู้ สู่บ้านเกิด โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมในพื้นที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงเพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสตอบแทนคุณแผ่นดิน

                                             tbkk2

โครงการ 4/77 ซ่อมแซม สานฝัน ปันความรู้ สู่บ้านเกิด

          นอกจากกิจกรรมต่างๆ ข้างต้นแล้ว ด้วยองค์กรเห็นความสำคัญของพนักงาน องค์กรจึงไม่เพียงดำเนินการให้พนักงานมีความสุขเท่านั้น แต่เป็นการเผื่อแผ่ความสุขให้กับครอบครัวซึ่งถือเป็นสิ่งที่มีค่าและสำคัญสำหรับพนักงาน ด้วยการจัดกิจกรรมหลากหลายที่ดึงครอบครัวของพนักงานเข้ามามีส่วนร่วม อาทิ โครงการต้นกล้าคนทูบีฯ (Saturday To Be Family Kid-Happy Family & Society) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีและความอบอุ่นในครอบครัว ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ วินัย ความรับผิดชอบของบุตรหลานพนักงาน อีกทั้ง โครงการท่องเที่ยวประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตอบแทนความมุ่งมั่นที่พนักงานอุทิศตนทำงานหนักให้กับองค์กร และเพื่อให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงานผ่านกิจกรรมท่องเที่ยว รวมถึงช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน ครอบครัวของพนักงานและองค์กรอีกด้วย

                                              tnkk 3

โครงการต้นกล้าคนทูบีฯ

 

          ผลลัพธ์จากการดำเนินงานสร้างสุขในมิติต่างๆ ที่องค์กรดำเนินการมาตลอดระยะเวลาหลายปีนั้น ได้ส่งผลให้องค์กรเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ทำให้หลายคนอยากเข้ามาร่วมงานกับองค์กร อีกทั้งยังลดอัตราการลาออก (turn over) ได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด นอกจากนี้ยังได้รับความไว้วางใจ และความจงรักภักดีจากพนักงานเพิ่มขึ้นมาก เมื่อองค์กรจะดำเนินการ หรือจัดกิจกรรมอะไรก็มักจะได้รับความร่วมมือจากพนักงานเป็นอย่างดี  ซึ่งการันตีได้จากความสำเร็จและรางวัลมากมายที่องค์กรได้รับจากการร่วมแรงร่วมใจกันของคนในองค์กร

 

          จากข้อมูลข้างต้นหลายท่านคงได้รับรู้ความสำเร็จของทีบีเคเคจากการดำเนินงานสร้างองค์กรแห่งความสุขแล้วบางส่วนหากเกิดความสนใจว่าทีบีเคเคมีกระบวนการจัดกิจกรรมโครงการอย่างไรให้กับพนักงานและครอบครัวเพื่อเป็นแนวทางนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทความฉบับเต็มและหนังสือชุดความรู้ของโครงการเราค่ะ

 

 

                                                                               เรียบเรียงโดย   วริสากรณ์ ทองสอาด