บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) “ไทยซัมมิท เราคือครอบครัวเดียวกัน” - happy-workplace.com

บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ

บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) “ไทยซัมมิท เราคือครอบครัวเดียวกัน”

                                                                              thaisummit 1

 

                                           “ไทยซัมมิท เราคือครอบครัวเดียวกัน”

 

          บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑ์ ชุดสายไฟสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งเทอร์มินอลสำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ด้วยปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่ว่า “Before We Build Parts, We Build People” หมายถึง “ก่อนที่เราจะสร้างผลิตภัณฑ์ เราต้องสร้างคนก่อน” สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นการขับเคลื่อนองค์กรที่ได้ให้ความสำคัญกับกำลังคนมาเป็นอันดับแรก

 

แนวทางการสร้างสุขในแบบฉบับของไทยซัมมิท ฮาร์เนส จะให้ความสำคัญต่อการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน เพราะเชื่อว่าพนักงานเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดขององค์กร ก่อนที่จะสร้างชิ้นงานออกมาให้มีคุณภาพเพื่อส่งต่อไปยังลูกค้าจึงต้องเริ่มจากการสร้างคนในองค์กรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนดังนั้น องค์กรจึงต้องสร้างความรักและความสุขให้บุคลากรได้รู้สึกถึงความไว้วางใจ และให้ความเชื่อมั่นว่า องค์กรแห่งนี้เป็นองค์กรที่เต็มไปด้วยความรักและความสุขอย่างแท้จริง ได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน โดยบริษัทให้การสนับสนุน ส่งเสริม การสร้างองค์กรแห่งความสุขตามแนวคิดและหลักการ Happy Workplace รวมทั้งแนวคิดอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการสร้างองค์กรสุขภาวะ โดยบูรณาการให้สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร

                   thaisummit 2

 

จากการบูรณาการค่านิยมองค์กรและแนวคิดการสร้างองค์กรแห่งความสุข ตามแนว Happy 8 Menu ซึ่งองค์กรได้สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นต่อการสร้างองค์กรสุขภาวะ เช่น ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เวลา การฝึกอบรม พัฒนาความรู้ ทักษะ ในการจัดสมดุลชีวิตของพนักงานและถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรต้องร่วมมือกันในการปฏิบัติตามนโยบายนี้ทั้งการมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือ ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการสร้างองค์กรแห่งความสุข เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายสูงสุดคือ การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงานในองค์กร

 

ผลลัพธ์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะหรือองค์กรแห่งความสุขพบว่าทรัพยากรบุคคลมีศักยภาพเพิ่มขึ้นและผลผลิตเป็นไปตามเป้าหมายโดยมีผลลัพธ์ที่สามารถชี้ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมได้ เช่น อัตราการลากิจ ลาป่วย ของพนักงานลดลง รวมไปถึงอัตราการลาออกน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ยังพบว่าของเสียจากกระบวนการผลิตลดลง จากที่ตั้งเป้าหมายไว้น้อยกว่า 80 ppm. สามารถทำได้น้อยกว่า 68.81 ppm. อีกทั้งได้รับรางวัลการันตีความสำเร็จจากองค์กรต่าง ๆ มากมาย เช่น รางวัล Golden Award จากการประกวด Thailand 5S Award ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ใน พ.ศ. 2551 การได้รับคัดเลือก “มุมนมแม่” ต้นแบบในสถานประกอบการปี 2555 ของมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการแรงงาน 6 ปีต่อเนื่อง ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ งาน 10 ปีต่อเนื่องรางวัลแห่งความสำเร็จเหล่านี้เป็นสิ่งช่วยเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรได้เป็นอย่างดี

 

                       thaisummit 3

 

หากผู้อ่านสนใจการดำเนินงานการขับเคลื่อนองค์กรที่ได้ให้ความสำคัญกับกำลังคนมาเป็นอันดับแรก สามารถหาคำตอบได้ในบทความฉบับเต็มและหนังสือชุดความรู้ของโครงการ

 

                                                                                      เรียบเรียงโดย   สิทธิพร  กล้าแข็ง