บริษัทไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด “พนักงานเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของเรา” - happy-workplace.com

บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ

บริษัทไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด “พนักงานเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของเรา”

                                                                       microchip 1

 

บริษัทไมโครชิพ  เทคโนโลยี  (ไทยแลนด์)  จำกัด มีฐานการผลิตเพียงแห่งเดียวที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีกำลังการผลิตในระดับชั้นนำของโลก สินค้าของบริษัทถูกผลิตขึ้นจากเทคโนโลยีระดับสูงด้วยความประณีตและมีความหลากหลาย รูปแบบไมโครคอนโทรลเลอร์ปิ๊ก (PIC) ของไมโครชิฟเป็นที่นิยมจากผู้ซื้อ ไมโครชิฟมีส่วนแบ่งทางการค้าในตลาดโลกสำหรับสินค้าประเภท 8 บิต ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นอันดับที่ 1 ของโลก โดยมีวิสัยทัศน์ คือ การเป็นบริษัทที่ผลิตชิพ IC ที่ใช้ในระบบวงจรการควบคุมภายในที่ดีที่สุดที่เคยมีมา และตลอดไป

 

       บริษัทไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากกว่า 3,900 คน โดยส่วนใหญ่เป็นพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายในเรื่องความรู้ความถนัด ความชำนาญ ประสบการณ์ เพศ อายุ และสิ่งแวดล้อมคุณวันเพ็ญ เลิศอภิรักษ์ (ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และฝ่ายประกันคุณภาพ และประธานคณะกรรมการ Happy Workplace) มีความเชื่อว่า ความสุขของคนในที่ทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะหากพนักงานมีความสุข พนักงานจะสามารถทำสิ่งนั้นๆ อย่างเต็มศักยภาพและสามารถนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายและความสำเร็จ

 

   ดังนั้นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานให้พนักงานทุกคนมีความสุข จึงเริ่มต้นจากการสร้างให้ทุกคนตระหนักถึงการใช้ชีวิตร่วมกันในที่ทำงานเสมือนบ้านที่ทุกคนต้องใส่ใจดูแล พูดคุยและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  รวมทั้งการสร้างสังคมแห่งความสุข ให้พนักงานทุกคนรู้สึกว่าเขาคือคนสำคัญขององค์กร จึงเกิดแรงบันดาลใจเข้าร่วมโครงการ Happy Workplace เนื่องจากแนวคิดในเรื่ององค์กรแห่งความสุข นั้นสอดคล้องและครอบคลุมกับวิสัยทัศน์ของการบริหารงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่ทำเป็นประจำอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อพนักงานและองค์กร เช่น การมีสวัสดิการที่ดี เหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งหน้าที่ การบริหารงานที่เอื้อต่อความสุขและมุ่งเน้นไปที่ความชอบและความต้องการที่แท้จริงของพนักงานเป็นสำคัญ เพราะทาง บริษัทไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เชื่อว่า “พนักงานเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของเรา” 

 

                                         microship2

ตัวอย่างกิจกรรมสร้างสุขในบริษัทไมโครชิพ  เทคโนโลยี  (ไทยแลนด์)  จำกัด

 

       โดยผลที่ได้จากการดำเนินงานสร้างสุของค์กร พบว่าพนักงานมีความสุขในการทำงานยิ่งขึ้น มีความรู้สึกมั่นคงในการทำงาน ทั้งด้านรายได้ การจัดการหนี้สิน การจัดระบบการใช้จ่ายทั้งตนเองและครอบครัว พนักงานรู้สึกอย่างมากว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความรักและผูกพันต่อองค์กร เห็นได้จากการที่พนักงานของทางบริษัทฯ ช่วยแนะนำ บอกต่อลูก หลาน ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง และคนรู้จักเข้ามาร่วมทำงานที่นี่เป็นจำนวนมาก (Member gets Member) ซึ่งแสดงว่า ทางบริษัทฯ เป็นบริษัทที่ดีมีความสุข และมีความมั่นคง จึงได้ชักชวนกันมาทำงานที่นี่ นอกจากนี้ มีพนักงานเป็นจำนวนมากที่อยู่ทำงานตั้งแต่บริษัทฯ เปิดทำการในปี 2538 และยังคงปฏิบัติงานอยู่จวบจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งพนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้ามา พนักงานเหล่านี้ขยันขันแข็งช่วยกันทำงานและมีผลิตผลที่มีคุณภาพ เมื่อทำงานได้มากขึ้น สวัสดิการต่างๆ และโบนัสก็เพิ่มขึ้นด้วย จึงเป็นที่มาของรางวัลเกียรติยศจากหน่วยงานต่างๆ มากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น รางวัลชนะเลิศ TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่  ประจำภาคกลางและภาคตะวันออก, รางวัลมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ, รางวัลดีเด่นระดับชาติในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น เป็นต้น

 

ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานสร้างสุของค์กร คือ การมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ทันสมัย ตรงกับความต้องการของพนักงานในองค์กรในแต่ละกลุ่ม แต่ละวัย โดยมีการทำการสำรวจความต้องการ ความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรม เป็นต้น ทำให้พนักงานเกิดแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมกิจกรรม และเกิดแรงบันดาลใจในการทำงาน และการมีนโยบายการดําเนินการที่ชัดเจน ซึ่งนโยบายดังกล่าวกําหนดโดยผู้บริหารสูงสุด จากการที่มีนโยบายที่ชัดเจน ทําให้พนักงานทุกระดับให้ความสําคัญและมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน

 

จากข้อมูลข้างต้น หากผู้สนใจในการดำเนินงานสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขแบบฉบับบริษัทไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กร สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทความฉบับเต็มและหนังสือชุดความรู้ของโครงการเราค่ะ

 

 

 

                                                                                                เรียบเรียงโดย  ษมาพร รักจรรยาบรรณ