คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การดำเนินกิจกรรมเกิดขึ้นภายใต้คำถามสำคัญคือ “บุคลากรในองค์กรของเรามีความสุขไหม” - happy-workplace.com

บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การดำเนินกิจกรรมเกิดขึ้นภายใต้คำถามสำคัญคือ “บุคลากรในองค์กรของเรามีความสุขไหม”

                                                                                    siriraj

 

          คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์แห่งแรกที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2431 พระราชทานนามว่า “โรงศิริราชพยาบาล” ต่อมาได้โปรดเกล้าให้จัดตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของไทย “โรงเรียนศิริราชแพทยากร” ครั้นถึง พ.ศ.2512 ได้สถาปนามหาวิทยาลัยมหิดล เปลี่ยนนามจากคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลเป็นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้ทรงพัฒนายกระดับมาตรฐานทางวิชาการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเข้าสู่มาตรฐานสากล

 

          คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความสุขในองค์กรค่อนข้างมาก การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ จะเกิดขึ้นภายใต้คำถามสำคัญคือ “บุคลากรในองค์กรของเรามีความสุขไหม” การดำเนินสร้างสุขในองค์กรส่วนใหญ่จะดำเนินการภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายทรัพยากรบุคคล กระบวนการสร้างสุขในองค์กร มักเริ่มต้นด้วยการสำรวจสภาพความสุขในแต่ละมิติโดยพิจารณาจากความพึงพอใจของพนักงานเป็นหลัก และด้วยองค์กรที่มีขนาดใหญ่ ความแตกต่างทางด้านรายได้ของบุคลากรจึงเกิดขึ้นอย่างแน่นอน รายได้ที่บุคลากรบางส่วนได้รับนั้นอาจไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพในสังคมปัจจุบันมากนัก ทำอย่างไรจึงจะทำให้บุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไม่ใช่สายวิชาการมีความสามารถที่จะบริหารรายได้ที่มีอยู่อย่างจำกัดนั้นได้อย่างเหมาะสม เป็นที่มาของโครงการ Happy Money โดยมีการจัดโครงการ Happy Money ปีละ 1 ครั้ง ให้สถาบันการเงินเข้ามานำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของตนเองได้ รูปแบบของกิจกรรมจึงเป็นลักษณะของการให้ข้อมูล ความรู้ที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการด้านการเงินส่วนบุคคล กิจกรรม ประกอบด้วย การออกบูธประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์ด้านการเงินขององค์กรการเงินต่าง ๆ แพ็คเกจการออมเงิน และโปรโมชั่นพิเศษจากสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ, เสวนาข้อมูลเชิงลึก แนวโน้มเศรษฐกิจ ความรู้ด้านการเงิน การลงทุน โดยกูรูผู้เชี่ยวชาญ, เคล็ดลับการสร้างวินัยทางการเงิน และรู้จักโปรแกรมตรวจสอบสุขภาพทางการเงินออนไลน์จาก Thailand Securities Institute (TSI) เป็นต้น

 

                                  siriraj1

      กิจกรรม happy money คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

 

 

          ผลลัพธ์การดำเนินงาน ตลอดระยะเวลาในการดำเนินโครงการมาประมาณ 3 ปี ผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพึงพอใจสำหรับองค์กร เพราะมีสถาบันการเงินเข้าดำเนินกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 10 องค์กร และมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาการทำกิจกรรมประมาณ 3 วันเพิ่มขึ้นทุกปี

 

            ปัจจัยความสำเร็จต่อการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขของศิริราชคือ การมีนโยบายองค์กรสนับสนุน การสนับสนุนของผู้บริหารองค์กร ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในแต่ละระยะ อีกทั้งระยะเวลาในการจัดกิจกรรมที่มากเพียงพอให้บุคลากรทุกส่วนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ การมีช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย และการมีภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องสนับสนุนพร้อมเครื่องมือสำหรับช่วยในการสร้างสุขทางการเงินให้กับบุคคล เป็นต้น

 

             จากข้อมูลข้างต้น หากผู้สนใจในการดำเนินงานสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขแบบฉบับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กร สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทความฉบับเต็มและหนังสือชุดความรู้ของโครงการเราค่ะ

 

 

                                                                                            เรียบเรียงโดย  ณภัทร ประภาสุชาติ