บริษัท วี.เพาเดอร์เทค จำกัด“ความสุขอยู่บนการให้การให้ก่อให้เกิดความสุขได้ คือให้กับผู้อื่นและคนในสังคม ทุกคนสามารถมีความสุขได้ถ้าเป็นผู้ให้” - happy-workplace.com

บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ

บริษัท วี.เพาเดอร์เทค จำกัด“ความสุขอยู่บนการให้การให้ก่อให้เกิดความสุขได้ คือให้กับผู้อื่นและคนในสังคม ทุกคนสามารถมีความสุขได้ถ้าเป็นผู้ให้”

                                                                                         vpowder 1

 

 

 บริษัท วี.เพาเดอร์เทค จำกัด เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายสีผงอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ โดยทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าตามหลักมาตรฐานสากลและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “เรามุ่งมั่นเป็นหนึ่งในบริษัทสีผงชั้นนำในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ  ใส่ใจลูกค้า สังคม สิ่งแวดล้อม โดยสมาชิกครอบครัว คนเก่ง คนดี มีความสุข”

 

 

จุดเริ่มต้นของการสร้างองค์แห่งความสุขของบริษัท วี.เพาเดอร์เทค จำกัด เกิดจากฐานคิดที่ว่า พนักงานทุกคนต้องเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ประกอบกับการที่ผู้บริหารได้เข้าร่วมประชุมในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการองค์กรแห่งความสุขที่ทาง สสส.จัดขึ้น ทำให้ผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญที่จะสร้างองค์กรแห่งความสุข และยังมองว่าการทำ Happy Workplace ในองค์กรนอกจากจะช่วยให้พนักงานมีความสุขแล้ว ยังมีความผูกพันต่อองค์กรและต่อผู้ร่วมงานอีกด้วย ดังคำกล่าวที่ว่า“ความสุขอยู่บนการให้การให้ก่อให้เกิดความสุขได้ คือให้กับผู้อื่นและคนในสังคม ทุกคนสามารถมีความสุขได้ถ้าเป็นผู้ให้”

 

ดังนั้นผู้บริหารจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลพนักงานในองค์กรร่วมกับการจัดตั้งคณะกรรมการสร้างสุขทำงานร่วมกัน เปิดโอกาสให้พนักงานในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินงาน กำหนดเป้าหมาย/โครงการ/กิจกรรมร่วมกับฝ่าย HR และคณะกรรมการสร้างสุขเพื่อให้กิจกรรมนั้นเป็นไปตามความต้องการของพนักงานโดยแท้จริง ซึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของบริษัท วี.เพาเดอร์เทค จำกัด อาทิ กิจกรรม V.HAPPY DAY : วันแห่งความสุขของครอบครัว วี.เพาเดอร์เทค ที่จัดทุกๆ 3 เดือน กิจกรรมการศึกษาดูงาน FreeWI – FI เพื่อให้พนักงานได้ศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลา และสามารถสืบค้นเชื่อมต่อไปยังลิงค์ความรู้ต่างๆ ผ่านระบบ Internet โครงการมีกิน มีเก็บ ครอบครัวมีสุข โดยการอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน การจัดตลาดนัด ครอบครัว วี.เพาเดอร์เทค เพื่อจำหน่ายสินค้าราคาถูก จัดตั้งร้านค้า V-MART เพื่อจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด โครงการจิตอาสาเพื่อมอบสิ่งของ และเงินสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานและมูลนิธิสงเคราะห์ต่างๆ เป็นการปลูกฝังให้เป็น  ผู้เสียสละ ทำตนให้เป็นประโยชน์กับสังคม

 

                                   vpowder 2

                                                      กิจกรรมสร้างสุขในบริษัท วี.เพาเดอร์เทค จำกัด

 

โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานสร้างสุของค์กร คือ พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้น เกิดความสุขที่ได้แบ่งปันสิ่งของเงินทองให้กับผู้ร่วมงานและผู้ด้อยโอกาสในสังคม อีกทั้ง ไม่พบปัญหาการทะเลาะวิวาทกันภายในองค์กร รวมถึงปัญหาการลาออก (turn over) ของพนักงานลดลง

 

 

ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานสร้างสุของค์กรของบริษัท วี.เพาเดอร์เทค จำกัด คือ ผู้บริหารมีนโยบายเรื่ององค์กรแห่งความสุขที่ชัดเจนและให้ความสำคัญรวมทั้งพนักงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น องค์กรมีการจัดทำแผนงานการดำเนินงานกิจกรรมที่ชัดเจนมีผู้รับผิดชอบคือ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และคณะทำงานการดำเนินกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข

 

 

จากข้อมูลข้างต้น หากท่านใดสนใจการดำเนินงานสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขแบบฉบับบริษัท วี.เพาเดอร์เทค จำกัด เพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กร สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทความฉบับเต็มและหนังสือชุดความรู้ของโครงการเราค่ะ

 

                                                                                                         เรียบเรียงโดย   ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์