วาฏิกา รีโซวิลล่า กุยบุรี“พนักงานมีความสุข องค์กรยั่งยืน มีมูลเพิ่มของทรัพย์สิน ชุมชนรอบข้างมีความสุข” สร้างความรู้สึกร่วมว่าที่นี่คือ “ครอบครัววาฎิกา” - happy-workplace.com

บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ

วาฏิกา รีโซวิลล่า กุยบุรี“พนักงานมีความสุข องค์กรยั่งยืน มีมูลเพิ่มของทรัพย์สิน ชุมชนรอบข้างมีความสุข” สร้างความรู้สึกร่วมว่าที่นี่คือ “ครอบครัววาฎิกา”

                                                                          vartika 1

 

          วาฏิกา รีโซวิลล่า กุยบุรี (Vartika Resovilla Kuiburi) เปิดให้บริการห้องพักในลักษณะของโรงแรม SME ภายใต้คอนเซ็ปต์ของ วาฏิกา รีโซวิลล่า กุยบุรี (Vartika Resovilla Kuiburi) คือ สัมผัสความแตกต่างทุกครั้งที่มาเยือน (Experience a New World with Every Visit) เพราะสไตล์การตกแต่งของที่นี่เน้นความแตกต่างของห้องพักทำให้ผู้เข้าพักไม่รู้สึกจำเจและที่สำคัญที่นี่ยังใส่ใจในเรื่องความสะดวกของผู้ที่นั่งวีลแชร์ รวมถึงต้อนรับสุนัขและแมวให้สามารถเข้าพักร่วมกับเจ้าของได้

 

          ปัจจุบันมีพนักงานทั้งสิ้นประมาณ 100 คน ส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่น และเพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน พนักงานไม่ลาออก(ด้วยเหตุผลที่เกิดจากองค์กร) การบริหารจัดการองค์กรจึงให้ความสำคัญกับความสุขของพนักงาน ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ฐานคิดที่ว่า “พนักงานมีความสุข องค์กรยั่งยืน มีมูลเพิ่มของทรัพย์สิน ชุมชนรอบข้างมีความสุข” สร้างความรู้สึกร่วมว่าที่นี่คือ “ครอบครัววาฎิกา” ทุกคนคือคนในครอบครัวเดียวกัน ทั้งนี้ Vartika Resovilla Kuiburi เริ่มต้นจากความคิดที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานโดยการนำแนวคิด Happy Workplace มาใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานและออกแบบกิจกรรมต่างๆ มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการ ความเป็นอยู่ของพนักงาน กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงคิดค้น ออกแบบกิจกรรมที่จะทำให้พนักงานมีความสุข โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่พี่เลี้ยงคณะทำงานกลุ่มดังกล่าว เรียกว่า “คณะกรรมการความสุขในองค์กร” ด้วยเป้าหมายที่ต้องการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นทั้งในองค์กรและในชุมชน “พนักงานมีความสุข ชุมชนรอบข้างมีความสุข” ทั้งนี้ กระบวนการสร้างองค์กรแห่งความสุขของวาฎิกา เริ่มต้นจากคณะกรรมการความสุขในองค์กรสอบถามความต้องการของพนักงาน จากนั้นนำข้อมูลมาออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานและสอดคล้องกับบริบทขององค์กร เขียนเป็นโครงการนำเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติดำเนินกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าผ่านหัวหน้าแผนกว่าจะมีกิจกรรมอะไร เมื่อไหร่ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้จัดการภารกิจของตนเองให้เรียบร้อยสะดวกต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ที่สนใจจะลงชื่อในแผนกของตนเอง แต่ละแผนกจะรวบรวมรายชื่อส่งต่อให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบกิจกรรมเพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ให้เพียงพอรองรับกับจำนวนผู้สนใจ เมื่อถึงวันเวลานัดหมายก็จะดำเนินกิจกรรมด้วยการบรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองผลิตกลับไปใช้ที่บ้าน หลังสิ้นสุดกิจกรรมระยะหนึ่งทางคณะกรรมการสร้างสุขจะติดตามสอบถามผลฝึกอบรมและนำผลมาปรับปรุงกิจกรรมครั้งต่อไป

 

          วาฏิกามีการออกแบบกิจกรรมสร้างสุขหลากหลายกิจกรรม ทั้งที่ทำภายในองค์กรและทำร่วมกับชุมชน กิจกรรมส่วนใหญ่มักเน้นการทำร่วมกับชุมชน เป็นการสร้างสุขให้เกิดขึ้นทั้งกับพนักงานและกับชุมชนรอบข้าง รวมถึงผู้มารับบริการก็มีความสุขร่วมด้วย อาทิ โครงการธนาคารปูที่ทำร่วมกันระหว่างองค์กร ชุมชน ช่วยกันอนุรักษ์ปูในช่วงฤดูกาลวางไข่ และจัดกิจกรรมปล่อยปูให้พนักงาน ชุมชนและนักท่องเที่ยว/ผู้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวร่วมกัน หรือโครงการเปิดโอกาสให้เด็กพิการซ้ำซ้อนเข้ามาใช้บริการในโรงแรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกับภาคีเครือข่ายรายการวิทยุ FM 104.5 หรือ โครงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่น เช่น การรับซื้อผลิตภัณฑ์นมวัวที่ชุมชนรอบข้างเลี้ยงไว้ การรับซื้อสับปะรด ผลิตภัณฑ์จักสาน ผักหรืออาหารทะเลนำมาใช้ในโรงแรม หรือโครงการส่งเสริมการปลูกมันเทศ ที่โรงแรมส่งเสริมให้ชุมชนปลูกและรับซื้อผลิตภัณฑ์ และจากการที่องค์กรผลิต ผลิตภัณฑ์อาบน้ำสำหรับให้บริการกับผู้มารับบริการเพื่อใช้ในโรงแรมเองอยู่ก่อนแล้ว ผู้บริหารจึงตัดสินใจทำโครงการผลิตแชมพูสมุนไพรเพื่อใช้เองในครัวเรือนขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงาน โดยปรับสูตรการผลิตให้ใช้สารเคมีน้อยที่สุดและสนับสนุนให้ใช้สมุนไพรท้องถิ่นมากที่สุด

 

                                               vartika 2

กิจกรรมการอบรมการผลิตแชมพูสมุนไพรเพื่อใช้เองในครัวเรือน

          ผลลัพธ์การดำเนินงาน ในระดับบุคลากร พนักงานบางส่วนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปผลิตแชมพูสมุนไพรใช้เองได้เอง ความสัมพันธ์ในครอบครัวของพนักงานดีขึ้นจากการทำกิจกรรมแชมพูสมุนไพรร่วมกัน ในระดับองค์กร การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขของวาฏิกาที่ผ่านมาได้รับการยอมรับ ยกย่องจากหลายองค์กร จนได้รับรางวัลแห่งความพยายามหลากหลายรางวัล

 

         ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ วาฎิกายังเป็นเพียงองค์กรเล็กๆ ทำให้สามารถดูแลความสุขของพนักงานได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสนับสนุนอีกหลายประการ อาทิ การใช้ทุนทรัพยากรท้องถิ่นมาช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ความคิดสร้างสรรค์ของผู้บริหารที่ริเริ่มกิจกรรมใหม่ ๆ เสมอ ความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะทำงานผู้รับผิดชอบที่ต้องการเห็นเพื่อนพนักงานมีความสุข ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมของพนักงานการสนับสนุนด้านนโยบายที่ชัดเจนขององค์กรและผู้บริหาร

 

       จากข้อมูลข้างต้น หากผู้สนใจในการดำเนินงานสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขแบบฉบับวาฏิกา รีโซวิลล่า กุยบุรี เพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กร สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทความฉบับเต็มและหนังสือชุดความรู้ของโครงการเราค่ะ 

 

                                                                                 เรียบเรียงโดย    ณภัทร ประภาสุชาติ