บริษัท เอ.พี.เค. เฟอร์นิชิ่ง พาราวู้ด จำกัด “ครอบครัวสุขใจ” - happy-workplace.com

บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ

บริษัท เอ.พี.เค. เฟอร์นิชิ่ง พาราวู้ด จำกัด “ครอบครัวสุขใจ”

                                                                           apk

 

บริษัท เอ.พี.เค. เฟอร์นิชิ่ง พาราวู้ด จำกัด

“ครอบครัวสุขใจ”

 

       บริษัท เอ.พี.เค. เฟอร์นิชิ่ง พาราวู้ด จำกัด  ตั้งอยู่ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาได้ดำเนินธุรกิจผลิตไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง มากว่า 29 ปี ปัจจุบันมีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 433 คน มีทั้งพนักงานรายเดือน รายวันและรายเหมา ต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง บริษัทฯ มีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจว่า “คุณภาพของงาน คุณภาพชีวิต” เนื่องจากเชื่อว่าหากส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก็จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพด้วยเช่นกันด้วยเหตุนี้จึงได้เน้นเรื่องการดูแลพนักงาน โดยพยายามดูแลพนักงานเหมือนคนในครอบครัว สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านครอบครัว ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานอยู่ร่วมกันแบบครอบครัว ทำงานด้วยกันแบบคนในครอบครัวเดียวกัน

 

แนวทางการสร้างสุขในแบบฉบับของเอ.พี.เค. เฟอร์นิชิ่ง พาราวู้ด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างสุขในช่วงแรกมีการดำเนินการครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ ทางกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ต่อมาเมื่อ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาประสานงานและเชิญเข้าร่วมโครงการ Happy Workplace จึงเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ และส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ หลักสูตร MapHR เป็นต้น พร้อมทั้งนำแนวคิดและองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ออกแบบขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขสไตล์ของ  เอ.พี.เค. เฟอร์นิชิ่ง พาราวู้ด ที่มีมุมมองกว้างมากขึ้นและตอบสนองความต้องการของพนักงานได้มากขึ้น

 

                          apk1

 

  หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ก็ได้นำความรู้และเครื่องมือต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในสร้างองค์กรแห่งความสุข โดยนำเครื่องมือ Happinometer ฉบับย่อเพื่อใช้สำรวจระดับความสุขของพนักงาน รวมทั้งวิเคราะห์องค์กร (SWOT) ผลจากการวิเคราะห์พบว่า พนักงานมีข้อจำกัดที่สำคัญคือ ขาดความสามัคคี ขาดการสื่อสารระหว่างกัน ในขณะที่จุดแข็งคือได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจากผู้บริหาร จากข้อมูลเบื้องต้นดังกล่าว คณะทำงานจึงนำมาออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคี และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ โดยมีความพยายามจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมความสุขทั้ง 8 ด้านเช่น จัดให้มีกิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมกีฬาสี การเข้าค่ายปฏิบัติธรรม เป็นต้น ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งจะเชิญชวนให้ตัวแทนของพนักงานฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นคณะทำงานรายกิจกรรม โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ตามความสมัครใจและความถนัดของแต่ละบุคคล  ที่คณะทำงานหลักๆ ประกอบด้วยทีมประเมิน ทีมสื่อสารประชาสัมพันธ์ ทีมจัดการกิจกรรม เป็นต้น

 

        ผลลัพธ์ความสำเร็จจากการทำกิจกรรมพบว่า พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดี กล่าวคือ มีระเบียบวินัยในการทำงานมากขึ้น ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมของบริษัทมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีสุขภาพที่ดีทำให้สถิติการลาออก ลาป่วยลดลง มีความรักในองค์กรของตนเอง มองว่าบริษัทเป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างสุขให้แก่องค์กรได้  นอกจากนี้ยังเกิดผลลัพธ์ที่ได้ดีกับทีมงานสร้างสุของค์กรด้วย เช่น เกิดกระบวนการทำงานที่มีความเป็นระบบและให้ความสำคัญกับการติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานมากขึ้น  ดังตัวอย่างการวางระบบการทำงาน เริ่มมีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ จัดตั้งคณะทำงาน จัดทำแผนงานโครงการ ออกแบบกระบวนการทำงานของโครงการ/กิจกรรม ปฏิบัติตามแผน และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

                            apk2

          หากผู้อ่านสนใจการดำเนินงานการขับเคลื่อนองค์กรที่ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของงาน คุณภาพชีวิต”ตามปรัชญาของบริษัทเอ.พี.เค. เฟอร์นิชิ่ง พาราวู้ด จำกัด สามารถหาคำตอบได้ในบทความฉบับเต็มและหนังสือชุดความรู้ของโครงการ

 

 

                                                                               เรียบเรียงโดย   สิทธิพร  กล้าแข็ง