บ้านมิตรไมตรี “รักและแบ่งปันเหมือนพี่น้อง ดูแลสอดส่องเหมือนครอบครัว แบ่งปันในสิ่งที่เรามี ไม่เดือดร้อนเราไม่เดือดร้อนเขา” - happy-workplace.com

บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ

บ้านมิตรไมตรี “รักและแบ่งปันเหมือนพี่น้อง ดูแลสอดส่องเหมือนครอบครัว แบ่งปันในสิ่งที่เรามี ไม่เดือดร้อนเราไม่เดือดร้อนเขา”

 

                                                         mitmaitri

 

          บ้านมิตรไมตรีจัดตั้งขึ้นโดยมีภารกิจในการให้บริการทางสังคม สวัสดิการสังคม บริการที่พักอาศัยชั่วคราว ช่วยเหลือด้านปัจจัยสี่ การพัฒนาศักยภาพแก่คนเร่ร่อน ไร้บ้าน กลุ่มเสี่ยง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ การทำงานจึงมุ่งเน้นให้บุคลากรปฏิบัติงานรับใช้ประชาชน สังคมให้ดีที่สุดเต็มศักยภาพ ดังปรัชญาองค์กรที่กล่าวว่า “รักและแบ่งปันเหมือนพี่น้อง ดูแลสอดส่องเหมือนครอบครัว แบ่งปันในสิ่งที่เรามี ไม่เดือดร้อนเราไม่เดือดร้อนเขา”

 

ด้วยภารกิจของบ้านมิตรไมตรี นครราชสีมาเป็นงานให้บริการทางสังคมให้ความช่วยเหลือแก่คนเร่ร่อน ไร้บ้าน ผู้ประสบปัญหาทางสังคมจึงมุ่งเน้นให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยทัศนคติที่ดี มีเมตตาดูแลให้เหมือนญาติ เอาใจใส่ให้เหมือนคนในครอบครัว ประกอบกับจิตสำนึกของบุคลากรที่มี   จิตเมตตาต่อผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมที่บ้านมิตรไมตรี นครราชสีมา จึงเน้นการให้เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง กิจกรรมที่ทางบ้านมิตรไมตรี นครราชสีมา จัดทำขึ้น เช่น กิจกรรมอาสาสมัครที่ใช้ชื่อว่าซานตาครอสข้างถนน ลงพื้นที่ยามค่ำยืนเพื่อช่วยเหลือคนเร่ร่อนที่ไม่มีที่พักอาศัย เป็นกิจกรรมที่ใช้หลักคำสอนทางศาสนาคือการให้ การแบ่งปัน และหลักการปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกให้คนในองค์กรเกิดความภูมิใจในตัวเองที่ได้ทำความดี กิจกรรช่วยเหลือด้านอาหารน้ำดื่มเครื่องนุ่งห่มของใช้ที่จำเป็นกับคนเร่ร่อนเพื่อประทังชีวิต เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับคนในองค์กร รู้จักให้ รู้จักแบ่งปัน โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ

 

               mitmaitri1

 

โดยผลที่ได้จากการดำเนินงานสร้างสุของค์กร คือ ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้รับบริการและผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะทำให้เข้าถึงบริการทางสังคมของภาครัฐเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงได้รับ  ได้กลับคืนสู่ครอบครัว  สังคม  สามารถพึ่งพาตนเองได้  ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ ผลลัพธ์ที่เกิดกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีทัศนคติที่ดี รักใคร่ปรองดอง มีพลังใจในการปฏิบัติงานบริการสังคมด้วยความสุข

 

ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานสร้างสุของค์กรของบ้านมิตรไมตรี นครราชสีมา คือ ความเสียสละ ทุ่มเทของบุคลากร ความมีจิตบริการและจิตอาสาของบุคลากร ความร่วมมือและการสนับสนุนของภาคีเครือข่าย รวมถึงการใช้สื่อ Social Media เป็นเครื่องมือที่ใช้เผยแพร่การทำงานเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคม

 

จากข้อมูลข้างต้น หากผู้สนใจในการดำเนินงานสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขแบบฉบับ  บ้านมิตรไมตรี นครราชสีมา เพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กร สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทความฉบับเต็มและหนังสือชุดความรู้ของโครงการเราค่ะ

 

                                                                         เรียบเรียงโดย  ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์