บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด“องค์กรที่อบอวลไปด้วยพลังแห่งความสุข” - happy-workplace.com

บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด“องค์กรที่อบอวลไปด้วยพลังแห่งความสุข”

                                                                  slamender

 

                                "องค์กรที่อบอวลไปด้วยพลังแห่งความสุข"

 

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตเครื่องประดับ และอุปกรณ์สำหรับการเจาะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจากเพชรพลอย ไข่มุก ทองคำ ทองคำขาว อัญมณี นาก เงิน และกระดูกสัตว์ โดยมีเจ้าของกิจการและผู้บริหารเป็นคนต่างชาติ ดำเนินงานในประเทศไทยมากว่า 17 ปี โรงงานและสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมีร้านจำหน่ายอยู่ ถ.ข้าวสาร กรุงเทพฯ กลุ่มผู้ซื้อส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ สินค้าที่ผลิตจึงเน้นเพื่อการส่งออกเป็นหลัก โดยมีวางจำหน่ายในประเทศไทยเพียง 20% เท่านั้น พนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นคนไทย แต่มีความหลากหลายของพนักงานต่างชาติ ซึ่งแม้จะมีความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม แต่บริษัทให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมในการทำงานให้กับพนักงานใหม่ โดยพนักงานทุกคนจะได้เรียนรู้ค่านิยมขององค์กรผ่านสื่อวีดิทัศน์ที่มีความหลากหลายทางด้านภาษา เพื่อสร้างวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันของคนในองค์กร

 

การก่อร่าง...สร้างแนวทางการสร้างสุข

          จุดเริ่มต้นของการสร้างสุขในบริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด เกิดจากผู้บริหารระดับสูงต้องการให้พนักงานใช้ชีวิตประจำวันและทำงานอย่างมีความสุข ที่สุขทั้งกายและใจ โดยตระหนักว่าความสุขของพนักงานประกอบไปด้วยปัจจัยแวดล้อมหลายอย่าง ทั้งจากบ้าน ที่ทำงาน และชุมชน บริษัทจึงพยายามหาแนวทางที่จะทำให้องค์กร พนักงาน และชุมชนรอบข้าง สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และเห็นว่าการทำกิจกรรมสร้างความสุขในองค์กรจะช่วยเชื่อมความสัมพันธ์พนักงานแต่ละแผนกไว้ด้วยกันอีกด้วย

 

          บริษัทมีแผนการดำเนินงานที่มีลักษณะเป็นโครงการหรือนโยบายอย่างชัดเจนครอบคลุมการทำงานตลอดทั้งปี กิจกรรมที่ดำเนินการครอบคลุมทั้ง 8 Happy(Happy Body, Happy Relax, Happy Heart, Happy Money, Happy Society, Happy Soul, Happy Brain, Happy Family) โดยกิจกรรมจะมีการจัดอย่างต่อเนื่อง สร้างความสุขให้กับพนักงานทุกเดือน ผ่านการทำกิจกรรมของทีมคณะกรรมการสร้างสุข ที่เป็นพนักงานจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล และจากแผนกต่าง ๆ ที่มีจิตอาสาต้องการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับเพื่อนพนักงานทุกคน ซึ่งก่อนเริ่มทำกิจกรรมแต่ละครั้ง จะมีการเก็บข้อมูลพนักงานเพื่อรับรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงในการทำกิจกรรม และหลังจากดำเนินกิจกรรมแล้ว ทีมคณะกรรมการสร้างสุขก็จะประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในตัวพนักงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมสร้างสุขในองค์กรต่อไปๆ

 

                 slamande1r

                                     รูปภาพที่ 2 ตัวอย่างกิจกรรมสร้างสุขในบริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด

 

          บางกิจกรรมนอกจากจะสร้างความสุขให้กับพนักงานแล้ว ยังส่งต่อความสุขไปยังผู้คนภายนอกองค์กรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ตัวอย่างกิจกรรมสร้างสุขของบริษัท อาทิ กิจกรรมคนดีศรีสลาแมนเดอร์ ที่เชิดชูพนักงานที่สร้างแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงาน กิจกรรม Morning talk กิจกรรมยามเช้าที่เปิดโอกาสให้พนักงานในแผนกได้พูดคุยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก่อนเริ่มทำงาน กิจกรรมการสอนงานให้คนในชุมชนมาเรียนรู้วิธีการทำงานของบริษัท และสามารถรับงานจากบริษัทกลับไปทำที่บ้าน ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นระหว่างพนักงานด้วยกันเอง ลูกน้องกับหัวหน้า พนักงานกับผู้บริหารบริษัท ซึ่งผู้บริหารของบริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด แม้จะเป็นชาวต่างชาติแต่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับพนักงานทุกระดับ และยังมีความใส่ใจในสภาพความเป็นอยู่ของพนักงาน โดยสังเกตได้จากกิจกรรม อาทิ การจัดบริการอาหารกลางวันฟรีให้พนักงานทุกคน การไปเยี่ยมไข้พนักงานที่เจ็บป่วยด้วยตัวเอง การพบปะพูดคุยกับพนักงานทุกคนในแต่ละแผนก สิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นความเอาใจใส่ของผู้บริหารที่ต้องการเห็นพนักงานทุกคนมีความสุขอย่างแท้จริง

 

หว่านความสุข...แล้วได้ผลลัพธ์?

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินกิจกรรมสร้างสุขแล้วคือ เกิดความสุขกับคนทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม ซึ่งความสุขที่เกิดขึ้นล้วนเชื่อมโยงเกี่ยวพันถึงกัน ไม่ว่าจะเป็นคณะทำงานสร้างสุข ที่มีความสุขเมื่อได้เห็นเพื่อนพนักงานมีความสุขกับกิจกรรมที่ตนได้จัดขึ้น พนักงานที่ร่วมกิจกรรมก็มีความสุขและยังสามารถนำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับจากกิจกรรมไปเผยแพร่กับคนในครอบครัว เมื่อพนักงานมีความสุข ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานก็ดี อัตราการขาดงานก็ลดลง ผลประกอบการของบริษัทก็ดีขึ้น  นอกจากนั้นการส่งต่อความสุขไปยังชุมชน ยังทำให้ได้มิตรที่คอยดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับบริษัท และบริษัทยังได้รับความน่าเชื่อถือจากชุมชนอีกด้วย

 

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จที่เห็นได้ชัดของบริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด คือผู้บริหารเห็นความสำคัญของการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในตัวพนักงาน ที่แม้จะเป็นชาวต่างชาติ แต่พยายามเรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรม สภาพความเป็นอยู่ การใช้ชีวิตของพนักงาน และพยายามเติมความสุขในด้านต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นในตัวของพนักงาน จึงสนับสนุนทั้งเรื่องงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล ที่จะช่วยส่งเสริมการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในองค์กร นอกจากนี้สิ่งที่ทำให้กิจกรรมสร้างสุขในบริษัทประสบความสำเร็จคือ คณะทำงานสร้างสุขที่มีประสิทธิภาพ ร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผนงาน บริหารการใช้งบประมาณ แบ่งบทบาทหน้าที่กันทำงาน และประเมินผลลัพธ์การจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ สิ่งเหล่านี้จึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่จะสร้างความสำเร็จในการทำกิจกรรมสร้างสุขให้เกิดขึ้นในองค์กร

 

หากผู้อ่านสนใจการดำเนินงานการขับเคลื่อนองค์กรให้องค์กรอบอวลไปด้วยพลังแห่งความสุขตามแนวคิดของบริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด สามารถหาคำตอบได้ในบทความฉบับเต็มและหนังสือชุดความรู้ของโครงการ

 

                                                                   เรียบเรียงโดย   สุภัทรา บัวเพิ่ม