“วิถีแห่งบำรุงราษฎร์” ความสุขของคนทำงานส่งผ่านสู่ผู้รับบริการ - happy-workplace.com

บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ

“วิถีแห่งบำรุงราษฎร์” ความสุขของคนทำงานส่งผ่านสู่ผู้รับบริการ

    บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มหาชน เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2523 บริหารงานโดยคณะผู้บริหารมืออาชีพจากนานาประเทศ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 1,000 คน พยาบาลกว่า 800 คน พนักงานประจำกว่า 3,000 คน และพนักงาน Part-time หมุนเวียนประมาณ 300 คน มีผู้ใช้บริการประมาณ 850,000 คนต่อปี จาก 154 ประเทศทั่วโลก
   โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ฯ พลิกวิกฤตในยุคต่างๆ มาเป็นโอกาสให้กับธุรกิจได้ก็ด้วยการผสม ผสานทั้งกลยุทธ์การตลาด การบริหาร และการปรับวัฒนธรรมองค์กรไปพร้อมๆ กัน ที่บำรุงราษฎร์ฯได้นำแนวคิดเรื่องปัจจัยความต้องการของมนุษย์ตามแนวของ Maslow มาใช้ในการพัฒนาความรู้และทักษะการทำงาน รวมทั้งเป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงาน ความมั่นคงในการทำงาน รวมไปถึงการเชิดชูเกียรติพนักงาน นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังได้นำหลักทฤษฎีการสร้างและสำรวจความผูกพันของพนักงานมาประยุกต์ใช้ โดยเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างความผูกพันภายในแต่ละแผนกจนถึงระดับองค์กรด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>