บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) “ใส่ใจคน ยั่งยืนเศรษฐกิจ เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม-ชุมชน” - happy-workplace.com

บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) “ใส่ใจคน ยั่งยืนเศรษฐกิจ เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม-ชุมชน”

                                                   pranda

“ใส่ใจคน ยั่งยืนเศรษฐกิจ เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม-ชุมชน”

 

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีเจตนารมณ์ที่จะทำงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้าและหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน

 

การที่บริษัทได้ลงนามรับหลักการสัญญาขององค์การสหประชาชาติ หรือ UN Global Compact เมื่อ    ปี พ.ศ.2545 บริษัทจึงให้ความสำคัญในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นแนวปฏิบัติสำคัญที่ทำให้บริษัทเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มมากกว่าการเป็นผู้ผลิต และลูกค้าต่อกันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผลกระทบและการพึ่งพากัน และนำไปสู่กระบวนการเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้ดำเนินไปอย่างมั่นคง  โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของบริษัทคือพนักงานและชุมชน การสนับสนุนให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีย่อมส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อบริษัท คือผลต่อการดำเนินการผลิตและกิจกรรมอื่นๆ  การจัดกิจกรรม Happy society จึงเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกบริษัท ที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทดำเนินไปอย่างมั่นคงและควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ซึ่งบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม (Core value) ในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทตามกรอบการดำเนินกิจกรรมคือ ใส่ใจคน ยั่งยืนเศรษฐกิจ เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม-ชุมชน  

 

                          pranda1

           กิจกรรมและโครงการในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม

 

สำหรับกิจกรรม Happy society ที่เป็นกิจกรรมเด่นของบริษัทฯ เช่น โครงการการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญในการเปิดโอกาสเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้พิการทางการได้ยิน ตลอดจนผู้พิการอื่นๆ โดยหวังที่จะเห็นผู้พิการเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง แสดงความสามารถที่มีอยู่ และใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติ โดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานซึ่งเป็นผู้พิการ ร่วมทำงานจำนวน 37 คน คิดเป็นอัตราส่วน 60 : 1 ซึ่งสูงกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดคือ 100 : 1  ไม่เพียงการเปิดโอกาสโดยไม่ปิดกั้นในการมีงานทำของผู้พิการโดยทั่วไปเท่านั้น แต่ทางบริษัทเล็งเห็นถึงการสร้างโอกาสให้แก่ผู้พิการทางหูในระดับนักเรียน เพื่อที่จะพัฒนาทักษะความสามารถตั้งแต่วัยเรียนอีกด้วย โดยในปี 2557 ทางบริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนสายอาชีพแก่ผู้พิการ สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี กับโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี และโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ สาขาช่างอัญมณีและเครื่องประดับในด้านต่างๆ แก่เด็กผู้พิการ ตลอดจนได้มอบเครื่องมือและอุปกรณ์การเจียระไนพลอย เครื่องมือช่างเครื่องประดับ ครบทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของทั้งสองโรงเรียน

 

                 pranda2

       การจัดการแข่งขันทักษะฝีมือช่างเครื่องประดับอัญมณี

 

สำหรับผลลัพธ์การจัดกิจกรรม Happy Society ของบริษัทได้เกิดผลกระทบที่ดีมากมาย เช่น สร้างโอกาสในการศึกษาและเรียนรู้ให้กับนักเรียน/นักศึกษาทั่วไปและบกพร่องทางการได้ยิน เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม และบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสังคม ทั้งนี้ หากผู้อ่านสนใจการสร้างองค์กรแห่งความสุขในของ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทความฉบับเต็มและหนังสือชุดความรู้ของโครงการ

 

                                                                 เรียบเรียงโดย  ปรัชญากรณ์   ลครพล