โรงแรมเอวาซอนหัวหิน “ความสุขที่สามารถสัมผัสได้เองด้วยจิตที่สงบ” - happy-workplace.com

บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ

โรงแรมเอวาซอนหัวหิน “ความสุขที่สามารถสัมผัสได้เองด้วยจิตที่สงบ”

  

                                                                 pic 1       

 

โรงแรมเอวาซอนหัวหิน

“ความสุขที่สามารถสัมผัสได้เองด้วยจิตที่สงบ”

 

 

 

 

               เอวาซอนหัวหิน (EVASON HUA-HIN) เป็นโรงแรมห้าดาวประเภทรีสอร์ท ตั้งอยู่ปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเปิดมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “To heath people with connect arrow them ช่วยให้ผู้คนได้มีการติดต่อหรือรู้จักตัวเอง หรือกับโลกที่อยู่รอบตัว” โดยมองว่าสังคมปัจจุบันถึงแม้ว่าเราจะมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาก แต่คนกลับมีปฏิสัมพันธ์กันน้อยลง บางครั้งอยู่ในบ้านเดียวกัน แต่ไม่ค่อยได้พูดคุยกันซึ่งหน้า กลับสื่อสารผ่านเครื่องมือสื่อสาร ผู้บริหารของเอวาซอนได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ จึงได้ออกแบบการบริหารและการบริการให้คนใช้ชีวิตแบบเนิบช้าลง (Slow Life) เพื่อให้เขาได้ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเอง อยู่กับธรรมชาติที่สงบเงียบ ได้ดื่มด่ำกับความสุขที่แท้จริง

 

               แนวทางการสร้างสุขในแบบฉบับของเอวาซอน จะดูแลลูกค้าให้เกิดความประทับใจ ตลอดจนพนักงาน เพื่อนร่วมงาน และชุมชนในพื้นที่โดยรอบ ต้องได้รับความสุข ความประทับใจด้วยเช่นกัน ความมุ่งหวังนี้ได้แปลงเป็นค่านิยมหลักขององค์กร ดังต่อไปนี้

  1. 1) Integrity : ปฏิบัติงานบนพื้นฐานความถูกต้อง กล่าวคือยึดหลักศีลธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความตรงไปตรงมา ไม่โกง ไม่เบียดบังผลประโยชน์ของเพื่อนร่วมงาน ลูกค้าและหุ้นส่วน
  2. 2) Caring: มุ่งหวังตั้งใจที่จะให้การดูแลลูกค้าอย่างประทับใจ ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน และชุมชนในพื้นที่โดยรอบ และดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามสิ่งที่เรามุ่งหวังตั้งใจไว้
  3. 3) Attitude: ปฏิบัติงานโดยใช้พลังขับเคลื่อนที่มาจากทัศนคติที่ดีและการทำงานเป็นทีม
  4. 4) Nature: สนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมอย่างยั่งยืน และส่งเสริมค่านิยมการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  5. 5) Development: ให้การสนับสนุนการพัฒนาจิตใจของเพื่อนร่วมงาน ร่างกายและจิตวิญญาณเพื่อให้ความเกิดความสมดุลในชีวิต
  6. 6) Ownership: สร้างความรู้สึกภาคภาคภูมิใจและความรู้สึกเป็นส่วนร่วม

 

               ภายหลังจากได้ความรู้ด้าน Happy Workplace ได้นำองค์ความรู้ส่วนนี้มาต่อยอดกับกิจกรรมที่ทำมา โดยมาจัดให้ลงตามกล่องความสุขทั้ง 8 ประการ มีการประยุกต์ความรู้ของ Happy 8 Menu บ้างเล็กน้อย เพื่อให้ง่ายต่อการจำ โดยแบ่งเป็นสองส่วน คือความสุขที่อยู่ภายในตนเองมี 4 มิติ ประกอบด้วย Happy Body ร่างกายต้องแข็งแรง Happy Heart มีน้ำใจที่งดงาม Happy Soul จิตใจดีงาม และ Happy Brain พัฒนาฝึกฝนตนเองตลอดเวลา ทั้ง 4 ประการนี้ทางเอวาซอนจัดเป็นความสุขที่อยู่ภายในตัวเรา หลังจากที่เราทำตัวเองให้ดีแล้ว มีความสุขจากภายในแล้ว ก็ออกมาเป็นความสุขสู่ภายนอก โดยเริ่มที่ Happy Money รู้จักบริหารจัดการทางการเงินให้ดี แล้วความสุขในครอบครัวก็จะตามมา เป็น Happy Family ครอบครัวอบอุ่น มีความสุข และนำไปสู่การผ่อนคลาย ไม่เครียด เป็น Happy Relax สุดท้ายเมื่อครอบครัวมีความสุข ก็ส่งผลให้ชุมชนที่อยู่อาศัยมีความสุขไปด้วย เป็น Happy Society อันนี้เป็นผลจากการนำแนวคิด Happy Workplaceมาประยุกต์ใช้ในแบบฉบับของเอวาซอน โดยมุ่งหวังให้พนักงานมีความเข้าใจมิติความสุขทั้ง 8 ได้ง่ายและสามารถนำไปต่อยอดในการดำเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง

 

                                             pic 2                                    pic 3            

 

 

               ผลลัพธ์ความสำเร็จ ถึงแม้ว่าเอวาซอนเองไม่ได้ใช้เครื่องมือวัดความสุขของ สสส. เครื่องมือวัดที่ใช้เป็นแบบเฉพาะของโรงแรมเอวาซอนเอง โดยสอดคล้องกับเป้าหมายทั้ง 5 ด้าน คือ Happy Guest, Happy Host, Happy Owner, Maintain and Improve Standard, Happy Community/Supplier ซึ่งมีการสำรวจทุกปี ในแต่ละปีต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 80% และผลประกอบการในแต่ละปี ต้องมีกำไรเกินที่ตั้งไว้อย่างน้อยต้อง 20 ล้านบาท เป็น Happy Owner นอกจากนี้แล้ว เอวาซอนจะมีองค์กรกลางระหว่างประเทศ (Maintain and Improve Standard) มาสุ่มสำรวจคุณภาพของการบริการ โดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้น ทางเอวาซอนต้องมีการรักษามาตรฐานด้านการบริการให้คงที่ตลอดเวลา สำหรับ Community/Supplier ทางเอวาซอนเองมีการประเมินเป็นประจำทุกเดือน คือต้องรู้ว่าเขาจะมีความสุขตรงไหน อะไรที่ทำให้เขามีความสุข เช่น การออกเช็คให้ตรงเวลา การยึดมั่นในพันธสัญญากับคู่ค้า เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นผลลัพธ์ที่สะท้อนกลับมาสู่เอวาซอน

 

       pic 4                  pic 6                   pic 7

                                                                                  

 

               ผลลัพธ์ที่น่าภาคภูมิใจอีกประการหนึ่งคือ การ turnover ของพนักงานประจำ อยู่ในปริมาณที่ต่ำ ทำให้โรงแรมประหยัดงบประมาณในการจัดหาคนใหม่มาทำงาน เพราะการรับคนใหม่เข้ามาทำงานในแต่ละคน ทางโรงแรมต้องมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ในการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ มากมาย พนักงานสามารถซึมซับความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของได้ โดยทางโรงแรมมีการแจ้งยอดถึงต้นทุนและกำไรสุทธิของผลประกอบการในแต่ละเดือน ขึ้นบอร์ดไว้ให้ทุกคนได้ดู ทำให้พนักงานรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของบ้านอย่างแท้จริง ในส่วนนี้เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเอาใจใส่ทั้งพนักงานและแขกผู้มาเยือนอย่างเท่าเทียมกัน

  

               หากต้องการสร้างความสุขในองค์กร ในแบบฉบับความสุขที่สามารถสัมผัสได้เองด้วยจิตที่สงบ สามารถหาคำตอบได้ในบทความฉบับเต็มและหนังสือชุดความรู้ของโครงการ

 

                                                                                                                                                        เรียบเรียงโดย สิทธิพร กล้าแข็ง