สุขได้ สไตล์IRPC “ทำงานให้สนุก สนุกเมื่อทำงาน” - happy-workplace.com

บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ

สุขได้ สไตล์IRPC “ทำงานให้สนุก สนุกเมื่อทำงาน”

 

 

IRPC180X120

IRPC1

 

 

องค์กรเปี่ยมสุขสไตล์ ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

“สุขได้ สไตล์IRPC”

          บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มีโรงงานอยู่ที่จังหวัดระยองซึ่งเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ พร้อมสาธารณูปโภคที่สนับสนุนการดำเนินอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร เช่น มีท่าเรือน้ำลึก คลังน้ำมัน และโรงไฟฟ้าเป็นต้น ปัจจุบันมีพนักงานที่อยู่ในความดูแลเฉพาะในส่วนของไออาร์พีซี 4,705 คน 

 

 

แนวทางการสร้างสุขในแบบฉบับของไออาร์พีซี คนของ ไออาร์พีซี มีคติในการทำงานว่า “ทำงานให้สนุก สนุกเมื่อทำงาน”และได้ดำเนินธุรกิจโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานธรรมาภิบาล มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ห่วงใย ใส่ใจ และแบ่งปัน” เพื่อมุ่งหวังให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ละเลยที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน เพราะเชื่อว่า พนักงานที่มีความสุขจะศรัทธาและทุ่มเทให้กับองค์กร

 

 

ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีแนวคิดเพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) และได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา โดยมีกระบวนการในการระดมสมองของพนักงานร่วมกัน เพื่อสร้างภาพอนาคตของการเป็นองค์กรแห่งความสุข ผลที่ได้คือต้องส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร ซึ่งหมายรวมถึงความเข้าใจที่ดีระหว่างพนักงานทุกระดับ พนักงานใช้ช่องทางนี้เชื่อมโยงผู้บริหารระดับสูงกับพนักงานทุกระดับให้ได้มาพบกัน มีการพูดคุยกันมากขึ้น หรือแสดงออกในกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้เกิดความใกล้ชิดเป็นกันเองมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุขผ่านกิจกรรมตามกระบวนการ Happy 8 Menu โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายครบทั้ง 8 มิติความสุข อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่าน HE News ให้พนักงานในองค์กรได้รับทราบและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร 

 

                 IRPC2

ผลลัพธ์ความสำเร็จการดำเนินงาน Happy Workplace โดยภาพรวมแล้วได้ก่อให้เกิดประโยชน์ที่สะท้อนกลับมาสู่องค์กรหลายด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักความผูกพันต่อองค์กรความร่วมมือร่วมใจการคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม เกิดมิตรภาพที่ดีต่อกัน มีจิตอาสากันมากขึ้น นอกจากนี้พบว่าปัญหาการ Turn over ของพนักงานก็มีในอัตราต่ำซึ่งส่งผลดีต่อองค์กร โดยเฉพาะในเรื่องการรักษาพนักงานที่มีฝีมือไว้สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เริ่มจากการมีคุณธรรมความดีประจำใจ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนาบุคลากรให้สุขจะส่งผลให้องค์กรเข้มแข็ง มีความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

                                IRPC3

หากผู้อ่านสนใจการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างสุข ตามคติที่ว่า “ทำงานให้สนุก สนุกเมื่อทำงาน”สามารถหาคำตอบได้ในบทความฉบับเต็มและหนังสือชุดความรู้ของโครงการ

 

                                                                               เรียบเรียงโดย   สิทธิพร  กล้าแข็ง