น้ำตาลมิตรผล "สุขเพราะคนมีคุณค่า" - happy-workplace.com

บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ

น้ำตาลมิตรผล "สุขเพราะคนมีคุณค่า"

 

 

                                                              mitrphol

 

 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด  เริ่มจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนขนาดเล็กที่ผลิตน้ำเชื่อม เข้มข้น ส่งขายให้โรงงานผลิตน้ำตาลทรายสู่การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมโรงงานที่สามารถผลิตน้ำตาลทรายได้เองและต่อมาได้ขยายกิจการโรงงานจนกลายเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลอันดับหนึ่งของประเทศไทย น้ำตาลทุกเกล็ดของมิตรผลผ่านกรรมวิธีการผลิตและตรวจสอบคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบการประกันความปลอดภัยในการบริโภคแบบอัตโนมัติ จึงมีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า รวมทั้งผู้บริโภค ทั้งภายในและนอกประเทศ  จากประสบการณ์การดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและ น้ำตาลมานานกว่า 55 ปี ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ทำให้ กลุ่มมิตรผลในวันนี้เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศที่มีมาตรฐานการดำเนิน งานในระดับสากล  ปัจจุบันกลุ่มมิตรผลประกอบด้วย 5 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจส่งเสริมและพัฒนาอ้อยธุรกิจน้ำตาล ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้  ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจการลงทุน  ด้วยความหลากหลายของธุรกิจ และมิตรผลมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมน้ำตาลและชีวพลังงาน  โดยการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการจัดการ  มิตรผลจึงเชื่อในคุณค่าของคน  คนจึงเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร จึงส่ง เสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกคนให้มีความรอบรู้ในงานที่ทำอีกทั้งยังสามารถ นำความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญงานที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลมา ผนึกรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อสร้างพลังที่แข็งแกร่งให้กับองค์กร

 

         ด้วยกลุ่มมิตรผลมีธุรกิจที่หลากหลายและกระจายอยู่หลายพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศ บุคลากรของมิตรผลจึงมีความหลากหลาย ทั้งด้านคุณวุฒิ  วัยวุฒิ ลักษณะงาน และประเภทการจ้างงาน ด้วยความหลากหลายดังกล่าว กลุ่มมิตรผลจึงให้ความสำคัญกับเสริมสร้างความสุขในการปฏิบัติงาน และมุ่งที่จะหลอมรวมความหลากหลายเหล่านี้ ให้สามารถทำงานร่วมกันตามเป้าหมายที่องค์กรวางไว้อย่างมีความสุข  กลุ่มมิตรผลมองบุคลากรที่มีความสุขว่าเป็นบุคลากรที่มีความสนุกในการปฏิบัติงานกับองค์กร รักองค์กร คิดดี พูดดี ทำดีกับองค์กร กลุ่มมิตรผลจึงมีนโยบายในการบริหารความสุขความผูกพันของบุคลากร(Employee Engagement) และใช้เป็นตัวชี้วัด (KPIs) หนึ่งของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน มีการสำรวจวัดผลความคิดเห็นจากบุคลากรเป็นประจำปีทุกปี และนำผลสำรวจมาสนทนาแลกเปลี่ยนกับบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ เป็นกลุ่มย่อยๆ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนา และรวบรวมนำมาจัดทำเป็นแผนงานพัฒนาและส่งเสริมสร้างสุขและความผูกพันของบุคลากร ซึ่งความสำเร็จของแผนงานดังกล่าวเกิดจากการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกันระหว่างผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด บุคลากรของทุกหน่วยงาน และฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 

 

          แนวทางสร้างสุขความผูกพันภายในองค์กรของกลุ่มมิตรผลมีทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่

                   1) การพัฒนาภาวะผู้นำและทีมงาน โดยมีโปรแกรมและระบบการพัฒนาที่หลากหลายและน่าสนใจ เช่น หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำและการบริหารจัดการให้กับผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับ  การมีระบบพี่เลี้ยงในการดูแลพนักงานใหม่  การพัฒนาสร้างทีม (Team Building)  การประเมินภาวะผู้นำแบบ 360 องศา (360 Degree Leadership Assessment) โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกมิติเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน โครงการพัฒนาและสำรวจพฤติกรรมและการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บังคับบัญชาตามวัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น

      2) การพัฒนาเรื่องรางวัลและผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยการศึกษาทบทวนปรับปรุง

ระบบผลตอบแทนและสวัสดิการให้สอดคล้องกับการดูแลพนักงานแต่ละกลุ่มและเจอเนอเรชั่นของพนักงาน, โครงการพัฒนาให้ความรู้ความเข้าใจที่ดีในเรื่องการบริหารผลตอบแทนแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อใช้สื่อสารให้ทีมงานเกิดความเข้าใจที่ดี

                    3) การพัฒนาคุณชีวิตของบุคลากรและสมดุลในชีวิตการทำงาน โดยมีการส่งเสริมจัด   กิจรรมต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ เช่น การบริหารกิจกรรมพนักงานผ่านชมรมกิจกรรมชมรมต่างๆ ชมรมกีฬา กิจกรรมพัฒนา 5ส ของหน่วยงาน กิจกรรม Family Day โครงการ Fast & Furious (ประกวดการลดน้ำหนักเป็นทีม) ฟิตเนสภายในสำนักงาน โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม หรือการมีคณะทำงานสร้างสุขในองค์กรที่มาจากตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น

                    4) การพัฒนางานที่ท้าทายและสร้างความภูมิใจให้กับพนักงาน เช่น โครงการ Engagement Focus Group เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมนำเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาปรับปรุงงาน   โครงการ EVA Change Mindset  โครงการ Project-based Learning หรือโครงการประกวดผลงาน Innovation เป็นต้น

                    5) การพัฒนาโอกาสความก้าวหน้าและการเรียนรู้  ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ เช่น โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนากลุ่ม Hi-Pos (Talent)  โครงการ Talent Mobility  (การพัฒนากลุ่มคนเก่งโดยการส่งไปปฏิบัติงานต่างประเทศ) โครงการพัฒนาวิทยากรภายใน  โครงการพัฒนาและทดสอบวัดทักษะทางเทคนิค โดยศูนย์พัฒนาทางเทคนิค  (Technical Training Center) ที่มีอยู่แต่ละโรงงาน โครงการ CE-Mitr Phol Learning Camp โดยใช้แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Constructionism  โครงการ Career Day ของแต่ละหน่วยงาน  โครงการ Best Practices Sharing หรือการจัดทำระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) เป็นต้น

                   6) การพัฒนาทิศทางขององค์กรและบริหารผลงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน และเชื่อมโยงมาสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานและเป้าหมายส่วนบุคคล เช่น Town Hall  (การสื่อสารทิศทางขององค์กร โดยผู้บริหารระดับสูง)  Performance Management System การพัฒนาทักษะในการแจ้งผลและให้คำปรึกษาผลการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชา  วารสารมิตรสัมพันธ์  การพัฒนา Employee Collaboration Tools (เช่น Yammer)  ระบบ KPIs Alignment และ EVA (ระบบผลตอบแทนตามผลลัพธ์ทางธุรกิจ) เป็นต้น

         ผลลัพธ์ที่เกิดจากบุคลากรมีความสุข  พิจารณาได้จากการที่สามารถทำงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายที่กลุ่มมิตรผลวางไว้ในแต่ละปี และในปีที่ผ่านมากลุ่มมิตรผลมีอัตราการลาออกของบุคลากรมีเพียงร้อยละ 6 และไม่มีบุคลากรกลุ่มที่มีศักยภาพสูง (Talent) หรือคนเก่งลาออกเลย ตลอดจนสามารถพิจารณาได้จากผลสำรวจความผูกพันของบุคลากรในองค์กรที่มีระดับสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ หากผู้อ่านสนใจการสร้างองค์กรแห่งความสุขในแบบฉบับน้ำตาลมิตรผล  สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทความฉบับเต็มและหนังสือชุดความรู้ของโครงการเราค่ะ

 

                                                                                                                 เรียบเรียงโดย   พสชนัน นิรมิตไชยนนท์