สามพรานริเวอร์ไซด์ สุขเพราะพนักงานคือ"ครอบครัว" - happy-workplace.com

บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ

สามพรานริเวอร์ไซด์ สุขเพราะพนักงานคือ"ครอบครัว"

                                                                          sampran1

             สามพรานริเวอร์ไซด์หรือที่รู้จักในชื่อเดิมว่า โรสกาเด้น ริเวอร์ไซด์ สวนสามพรานตั้งอยู่ที่ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แหล่งท่องเที่ยวและโรงแรมที่พักที่โดดเด่นในเชิงวัฒนธรรมที่ใส่ใจในวิถีความเป็นไทยและธรรมชาติซึ่งปัจจุบันสามพราน ริเวอร์ไซด์ มีพนักงานทั้งหมด 450 คน ที่อยู่ภายใต้การบริหารงานในบรรยากาศของความเป็นอยู่แบบครอบครัวและวิถีไทยแม้องค์กรเพิ่งได้มารู้จักกับแนวคิดการสร้างองค์กรแห่งความสุข  แต่พื้นฐานความคิดในการบริหารงานให้องค์กรเป็นเสมือนครอบครัวมีความกระจ่างชัด เป็นรูปธรรมที่ปรากฏออกมาจากทุกๆ สิ่งที่ผู้บริหาร พนักงาน และทุกคนในองค์กรปฏิบัติต่อกัน เพื่อดูแลกันและกัน

 

 

          การดำเนินงานสร้างองค์กรแห่งความสุขในแบบฉบับสามพรานริเวอร์ไซด์มีความโดดเด่นที่แนวคิดของผู้บริหาร รวมถึงกิจกรรมโครงการที่จัดให้พนักงาน อาทิ โครงการสุขภาพดีที่สามพราน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้พนักงานมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกัน และผ่อนคลายจากการทำงานอีกทั้งโครงการวิถีเงินออมแบบยั่งยืน โดยให้พนักงานที่สนใจเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณทำให้พนักงานรู้จักใช้จ่ายรู้จักเก็บออมเพื่อความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ โครงการที่น่าสนใจอีกหนึ่งโครงการ คือ โครงการดนตรีไทยสู่ลูกหลานพนักงานด้วยองค์กรเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมไทย และมีการจัดแสดงอย่างต่อเนื่อง องค์กรจึงจัดโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแบ่งเบาภาระของพนักงาน ในการส่งบุตรหลานไปเลี้ยงที่เนอสเซอรี่ (Nursery) อีกทั้งเป็นการส่งเสริมดนตรีไทยให้กับบุตรหลานพนักงาน และเพื่อให้บุตรหลานพนักงานได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดให้เกิดประโยชน์ และมีรายได้จากการร่วมแสดงดนตรีแก่นักท่องเที่ยว เป็นการจัดกิจกรรมโครงการที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมขององค์กร โดยให้ครอบครัวพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี องค์กรจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อดูแลลูกหลานของพนักงานในองค์กร ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวขององค์กรเช่นกัน

                                                                                      sampran2

 

โครงการสุขภาพดีที่สามพราน

 

          ผลลัพธ์การสร้างองค์กรแห่งความสุขของสามพรานริเวอร์ไซด์ มิได้มีเฉพาะผลผลิตที่ได้จากแต่ละโครงการเท่านั้น แต่ด้วยแนวคิดการบริหารงานที่ทุกคนคือสมาชิกครอบครัว จึงส่งผลให้เกิดความรัก ความผูกพันอันดีระหว่างพนักงานในองค์กร ผู้บริหาร และครอบครัวของพนักงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งเมื่อพนักงานมีความรักต่อองค์กร มีสำนึกของความเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกันแล้ว องค์กรก็จะสามารถเติบโตพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน

 

          จากข้อมูลข้างต้น หากผู้สนใจในการดำเนินงานสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขแบบฉบับสามพราน ริเวอร์ไซด์ เพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กร สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทความฉบับเต็มและหนังสือชุดความรู้ของโครงการเราค่ะ

 

                                                                                              เรียบเรียงโดย

วริสากรณ์ ทองสอาด